• Technický šikula - 3. ročník

     • Dňa 03. marca 2020 sa v našej škole uskutočnil 3. ročník súťaže Technický šikula.Zúčastnilo sa ho 30 súťažiacich z 15 základných škôl Oravy a Liptova.Cieľom súťaže je zábavnou formou preveriť technickú zručnosť 👫školákov👫 pri riešení rôznych logických hlavolamov a technických úloh. Najnáročnejšou časťou tohto ročníkasúťaže bola výroba a následná skúška funkčnosti dreveného katapultu.Na prvých troch miestach sa umiestnili družstvá z týchto ZŠ:

      1.miesto: ZŠ J. Matúšku, Dolný Kubín,

      2.miesto: ZŠ P.O.Hviezdoslava, Trstená,

      3. miesto: ZŠ Š. Šmálika, Tvrdošín

      Ceny do súťaže venovali naše partnerské firmy – MIBA, KLAUKE a HOVAL.

      Všetkým školám ďakujeme, že prijali pozvanie, veríme, že sa pri riešení úloh zabavili,zasúťažili si a hádam sa aj niečo podučili. Výhercom srdečne blahoželáme a tým,ktorí sa neumiestnili; nesmúťte, možno nabudúce sa to podarí!Tešíme sa na Vás v budúcom školskom roku v 4. ročníku

      #sutaz #strednaskola #zakladnaskola #ziaci #zabava #sosp #dolnykubin@ Dolný Kubín

     • Oznam pre rodičov a žiakov

     •   Vážení rodičia, milí žiaci,

          Vzhľadom na šírenie sa chrípkovej infekcie a potrebu zvýšenej pozornosti pri možnom šírení ohrozenia koronavírom,

      žiadame Vás, aby ste v prípade príznakov choroby ( zvýšená teplota, kašeľ, nádcha, bolesti hlavy a pod.) neposielali Vaše deti do školy, resp.

      nešli do školy.

          V prípade, že vyučujúci zaznamenajú akékoľvek príznaky ochorenia u žiaka na vyučovaní, bude tento žiak odoslaný domov.

      V prípade neplnoletého žiaka bude okamžite informovaný rodič, ktorý bude požiadaný o jeho vyzdvihnutie zo školy.

      Poprosíme Vás o zodpovedný prístup k tejto našej požiadavke v záujem zabezpečenia ochrany zdravia všetkých žiakov a zamestnancov školy.

       

                                                                                                                 Ing. Adriana Bellová

                                                                                                                    riaditeľka školy          

     • Oznam

     • Dňa 21.02. 2020 - Teoretické vyučovanie z technických príčin skrátené do 11.00 hod.

     • Maturita 2020

     • Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti novinku určenú pre maturantov, ktorej cieľom je sprostredkovať žiakom stredných škôl na Slovensku dôležité informácie o maturitnej skúške jednoduchou, im blízkou a zrozumiteľnou formou. Predstavujeme Vám úvodný diel série videí s názvom Ako funguje maturitná skúška, Ako sa hodnotí externá časť maturity a Ako prebieha maturitná skúškaV nich maturanti podávajú svojim rovesníkom jednoduchou formou základné informácie o tom, na čo je dôležité sa pripraviť v externej a písomnej forme internej časti maturitnej skúšky, a aj o tom čo ich čaká pri ústnej maturite. Veríme, že táto pomôcka pre maturantov prispeje vďaka im blízkej forme komunikácie k vytvoreniu jasnejšieho obrazu o tom, na čo sa majú v nadchádzajúcich mesiacoch pripraviť, aby úspešne a bez stresu zvládli svoju „skúšku dospelosti“.

     • Valentínska kvapka krvi

     •  

      Dňa 13.februára sa študenti tretieho ročníka našej školy zúčastnili už 25.ročníka Valentínskej kvapky krvi. Rozhodli sa urobiť čin hodný veľkého srdca, aby darovali krv ľuďom, ktorí s nádejou čakajú na uzdravenie. Všetkým nám ukázali, že #Láska lieči, za čo im patrí naše veľké a úprimné Ďakujeme!!!

     • Netradičná hodina angličtiny

     • Dňa 14.februára 2020 navštívili našu školu francúzska dobrovoľníčka Thais Vinter a rumunská dobrovoľníčka Ruxandra Pasare, obe z organizácie Mladiinfo Dolný Kubín a Mladiinfo Slovensko. V rámci rozvíjania interkultúrnej spolupráce, interkultúrnych vzťahov a neformálneho vzdelávania predstavili našim študentom formou prezentácií svoje domovské krajiny Francúzsko a Rumunsko. Prezentácie doplnili aktivitami, diskusiou a tvorivými úlohami pre študentov. Akcie sa zúčastnili študenti druhých a tretích ročníkov spolu s ich vyučujúcimi. Veríme, že táto interaktívna hodina angličtiny bola pre študentov obohacujúcou a motivujúcou pre ich ďalšie učenie sa cudzieho jazyka.

     • SIP

     • Už siedmym rokom sa zapája naša škola do súťaže SIP - spracovaní informácií na počítači. Žiaci stredných škôl súťažia v 3 kategóriách (písanie na počítači, úprava textu na počítači, profesionálne spracovanie textu – wordprocessing). V októbri 2019 prebehli triedne kolá, 2.12.2019 sme mali školské kolo a 13.2.2020 krajskékolo. Marek Chmelan z II.C odbor mechanik strojov a zariedení sa umiestnil na krásnom 9. mieste v písaní na počítači. V kategórii úprava textu na počítači sme mali 2 zástupcov. Jakub Hablák a Mário Kováčik z III.E odbor mechanik elektrotechnik dosiahli najlepší a druhý vajlepší výsledok vo svojej kategórii, ale nemôžu postúpiť do celoštátneho kola pre nesplnenie limitu. 

     • Lyžiarsky kurz

     • V dňoch 27. – 31. 01. 2020 sme sa zúčastnili lyžiarskeho kurzu v Oraviciach. Počasie bolo napriek horším predpovediam pekné, ale v piatok ráno nás prekvapil dážď. Naša Orava je čarovná, mať na jednom mieste možnosť lyžovať a večer využiť termálne kúpalisko nie je všade. Potešenie bolo aj v tom, že sme odchádzali všetci schopní zlyžovať celú zjazdovku.

     • Vzdelávanie - brána do budúcnosti

     • Do galérie Vzdelávanie - brána do budúcnosti boli pridané fotografie.

      Vedomosti a skúsenosti sú pre žiakov dôležité. Vieme to aj my učiteliaa naším poslaním je pripraviť žiakov pre budúce povolania. Aby žiacidosahovali potrebnú úroveň, je nutné aby krok s dobou držali aj pedagógovia.Preto sme pre našich majstrov odbornej výchovy a nových kolegov pripravili arealizovali v upršaný prázdninový deň školenie na tému:Základy technického kreslenia a modelovania v CAD systémoch.Školenie vzniklo na základe záujmu majstrov a prebehlo na jednotku vpríjemnej atmosfére. Školenie viedol skúsený pedagóg Bc. Alojz Konfala.Účastníci sa zoznámili s programovým vybavením, základmi kreslenia v PC aModelovania v 3D priestore. Záver školenia bol venovaný tvorbe výkresov adiskusii o obsahu ďalšieho prípadného školenia. Veríme, že novonadobudnutévedomosti a zručnosti budú naši majstri naďalej rozvíjať a odovzdávať žiakom.Ďakujeme za prejavený záujem a účasť

     • Komisionálne skúšky za 1. polrok šk.r. 2019/20

     • Vážení študenti!

      V prílohách nájdete harmonogram komisionálnych skúšok pre žiakov, ktorí boli neklasifikovaní v 1. polroku šk. r. 2019/20. Skúšky sa budú konať v dňoch 10. - 20.2.2020 podľa rozpisu. Žiadame Vás, aby ste sa vo vlastnom záujme dôsledne pripravili na komisionálnu skúšku a dostavili sa v stanovenom termíne pred skúšobnú komisiu. Obsahom skúšky je polročné učivo. Zadanie úloh si preberiete od triednych učiteľov.

      V prípade, že sa žiak nemôže zo závažných dôvodov zúčastniť komisionálnej skúšky, je potrebné sa ospravedlniť riaditeľke školy riadnym dokladom. Riaditeľka školy stanoví nový dátum konania komisionálnej skúšky. Klasifikácia musí byť uzatvorená najneskôr do 31.3.2020.V prípade, že sa žiak nedostaví na komisionálnu skúšku bez riadneho ospravedlnenia, bude klasifikovaný stupňom nedostatočný.

     • Autoopravár Junior 2020

     • Do galérie Autoopravár Junior 2020 boli pridané fotografie.

      Dňa 28.1.2020 sa u nás konalo školské kolo súťaže Autopravár junior 2020.

      Zúčastnilo sa ho 9 žiakov 3.ročníka učebného odboru 24 87 H01 autoopravár mechanikÚlohou žiakov bolo správne odpovedať na testové otázky v oblasti autoopravárenstva, žiaci sa museli popasovať nielen s teoretickými ale aj s praktickými otázkami. Záber testu bol od podvozkov cez motor, elektroniku až po ručné spracovanie kovov. 

      Po vyhodnotení a konzultácii s majstrom odborného výcviku postupuje do krajského kola žiak Ján Romančík.

      Želáme mu veľa úspechov.

     • OKRESNÉ KOLO OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAYZKU

     • Dňa 15.1.2020 sa na Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne konalo okresné kolo OAJ. Našu školu reprezentoval žiak IV.H triedy Erik Hladký, ktorý vo svojej kategórii obsadil 2.miesto. 

       

      Srdečne blahoželáme!

     • Platba za obed - používajte nový variabilný symbol

     • Vedúca školskej jedálne žiada rodičov, ktorí platia žiakom za obedy, aby v záujme správneho priradenia platby od januára 2020 používali individuálny variabilný symbol. Informáciu o pridelených variabilných symboloch dostanú žiaci od svojho triedneho učiteľa. 

     • Sprievodca svetom Arduino

     • Vďaka podpore Nadácie Volkswagen Slovakia a firmy VirtualFun Ružomberok sme mohli realizovať projekt Sprievodca svetom Arduino. Projekt sa zameral hlavne na inováciu vzdelávania v elektrotechnických odboroch, ktorou sme chceli reagovať na potrebu zmien v systéme vzdelávania  a odbornej prípravy z pohľadu meniacich sa požiadaviek na vyučovací proces z hľadiska potrieb zamestnávateľov a požiadaviek študentov stredných odborných škôl. V rámci projektu sme zabezpečili repasované notebooky a elektrotechnické stavebnice Arduino, aby sa žiaci počas praktickej výučby zoznámili so základmi programovania elektrotechnických zariadení.Systém Arduino má obrovské využitie nielen v domácnostiach (pre nadšencov) ale prvky podobné Arduinu sa využívajú aj v priemysle. Projekt sa zameral na zvýšenie odborných kompetencií v elektrotechnike. Veríme že výučba prispeje ku kvalitnému vzdelávaniu s ohľadom na použitie moderných technológií a privedie žiakov k zvýšenému záujmu o štúdium elektrotechnických odborov a získajú tak prehľad o svojich možnostiach.

      Práca so systémom Arduino bola implementovaná do praktickej výučby a zároveň sme otvorili aj odborný krúžok. Zároveň sme rozbehli spoluprácu so Strednou odbornou školou elektrotechnickou v Hlubokej nad Vltavou (Cz) v rámci platformy e-Twining.

     • Súťaž Zdieľačka II.na FB / SOSPDK

     • 2.kolo súťaže Zdieľačka na FB stránke - Stredná odborná škola polytechnická Fanklub https://www.facebook.com/SOSPDK/   trvá do 31.jan.MMXX.

      Podmienkou súťaže je LIKE na našu stránku, odpovedz na ľahkú otázku, označ kamaráta, ktorý by mal záujem študovať na našej škole a zdieľaj  príspevok. Hrá sa o Powerbanku...

      1. kolo  Zdieľačky -  fitnes náramok - má už svojho majiteľa .

     • Vianočný turnaj vo futbale

     • Opäť sa neúprosne priblížil koniec roka a s ním aj tento posledný školský deň – 20. december. Keďže naši chlapci sú vášniví futbalisti, rozhodli sme sa v tento deň urobiť im po vôli a zorganizovali sme pre nich vianočný futbalový turnaj. Triedy 1., 2., 3. ročníka sme rozdelili do skupín a určili sme poradie jednotlivých zápasov. Športového komentátora čakala dôležitá úloha – navodiť pravú futbalovú atmosféru a vystupňovať každú hru. Výborne sa toho ujal Matej Kušnierik z III. C. Chlapci hrali výborne a navzájom sa povzbudzovali k dobrým výsledkom. Ďakujeme všetkým za účasť a pripájame výsledkovú listinu:

      1. miesto – III. H
      2. miesto – II. H
      3. miesto – 1. E

      Najlepší strelec gólov – Tibor Hrkeľ – III. H - 4 góly

      Najlepší hráč – Nikolas Lanďák – II. H

      Najlepší brankár – Macák Matej – I. E

     • Opäť prišiel Mikuláš

     • Po roku opäť zavítal do našej školy Mikuláš aj so svojím sprievodom. Tentokrát si so sebou zobral viac pomocníkov - dvoch anjelov aj dvoch čertov a dokonca aj dvoch harmonikárov, ktorí hraním a spevom vykúzlili krásne vianočné koledy šíriace sa v ich podaní celou školou.

      Mikuláš je prvou predzvesťou vianočných sviatkov a naši úžasne prestrojení žiaci prichádzali do všetkých tried aj dielní, aby popriali pokoj, lásku a vianočnú pohodu všetkým z nás.