• Profil školy

    • logo sou                        Motto: Pri vzdelávaní ide o sformovanie v jemnejšiu bytosť a šľachetnejší spôsob života.

                                                                                                                     ( Ladislav Hanus)


           Združená stredná škola Dolný Kubín - Kňažia je moderné vzdelávacie a školiace centrum pôsobiace  v oblasti dolnej Oravy. Vo  svojej činnosti zabezpečuje komplexnú výuku žiakov pre oblasť strojárenstva, poľnohospodárstva, rozvoj vidieka  a služieb.


     Škola vznikla  v roku 2004 spojením Stredného odborného učilišťa Kňažia   a Stredného odborného učilišťa poľnohospodárskeho a Dievčenskej odbornej školy Oravský Podzámok do spoločnej Združenej strednej  školy so sídlom v Dolnom Kubíne - Kňažej. Vo svojej vzdelávacej činnosti úzko nadväzuje  na dlhoročnú tradíciu  siahajúcu do roku   1913 , odkedy  škola v Oravskom Podzámku pripravovala odborníkov  v oblasti poľnohospodárstva.


     V roku 1978 sa škola rozšírila o Dievčenskú odbornú školu, kde  pripravovala absolventov v ekonomických odboroch. Základný kameň  vyučovania strojárskych odborov pre rozvíjajúci sa strojársky priemysel regiónu  bol položený v roku 1960 založením Stredného odborného učilišťa v Kňažej.


     V roku 1993 škola rozšírila svoje zameranie o oblasť služieb a autoopravárenské profesie. Od svojho vzniku prešla škola rozsiahlou modernizáciou  zameranou  na zabezpečenie kvalitnej odbornej prípravy mladých ľudí pre ich budúce povolanie. Celý komplex areálu školy je situovaný v blízkosti okresného mesta Dolný Kubín, kde je zabezpečené komplexné teoretické a praktické  vyučovanie.


     15   27 Teoretické vyučovanie je zabezpečené v budove školy, kde žiaci využívajú 21 tried. Učebne školy sú moderne vybudované so špecializáciou  na výučbu odborných predmetov, jazykov a výpočtovej techniky. Súčasťou teoretického vyučovania je vlastná telocvičňa , ľahkoatletický areál s bežeckou dráhou a tenisovými kurtami. V rámci teoretického vyučovania sa ZSŠ v Kňažej môže pochváliť mnohými aktivitami a úspechmi, ktoré sme zaznamenali či už  v minulosti alebo počas tohto školského roka.   


     Medzi naše najväčšie úspechy patrí víťazstvo cvičnej firmy našich žiakov, ktorá pracuje v odbore obchod a podnikanie a ktorá v rámci našej školy už dlhodobo vykazuje vynikajúce výsledky. Každoročne sa táto firma zúčastňuje na medzinárodných veľtrhoch so svetovou účasťou, kde sa v šk. roku 2005/2006 stala absolútnym víťazom. Ako odmenu získala účasť na prezenčnom veľtrhu cvičných firiem vo Viedni.          


     Medzi ďalšie pravidelné aktivity v našej škole patrí organizovanie rôznych olympiád. V olympiáde z anglického a nemeckého jazyka postúpili naši študenti až do krajského kola. Krajského kola v ďalšej súťaži, pod názvom Stredoškolská odborná činnosť (SOČ), sa minulý rok úspešne zúčastnil náš ďalší žiak, ktorý do tejto súťaže postúpil z okresného kola SOČ. Úspech sme zaznamenali aj v okresnom kole Biblickej olympiády, v rámci ktorej sa naši žiaci umiestnili na 5. mieste. Napokon treba spomenúť Olympiádu ľudských práv, ktorá u nás prebehla na školskej úrovni.    


     Medzi ďalšie pravidelné aktivity našej školy patria literárne a výtvarné súťaže. Učitelia slovenského jazyka a literatúry už pravidelne organizujú Súťaž o najkrajšiu poviedku alebo súťaž v prednese poézie a prózy. Za účasť v literárnej súťaži Multikultúrna Európa sme minulý školský rok, prostredníctvom žiackej práce, získali čestné uznanie. Okrem toho sa naši žiaci zapojili do výtvarných súťaží Galandova matka alebo v súťaži Prečo som na svete? Počas školského roka prebiehajú súťaže aj v predmete matematika, keď naša škola pravidelne organizuje školské kolá matematickej olympiády. Okrem toho sa naši žiaci zapájajú do matematických súťaží Šalamúnik a Mladý génius.        


     Podobné súťaže prebiehajú aj v ďalších odborných predmetoch. Naši žiaci súťažili v Mladom účtovnikovi, Mladom tvorcovi alebo v súťaži Zenit. ZSŠ v Kňažej je známa i tým, že sa tu pravidelne organizujú rôzne športové súťaže, a to aj na celoštátnej úrovni. Škola organizuje rôzne futbalové, volejbalové a futbalové turnaje.           


     Okrem všetkých súťaží vychádza v našej škole študentský časopis Študáčik, ktorého tvorcami sú samotní žiaci.           


     Občianske združenie pri našej škole každoročne pre žiakov a zamestnancov školy organizuje návštevy divadelných a iných kultúrnych predstavení, turistické a poznávacie zájazdy,  spoluprácu  s Detským domovom v Istebnom, s Domovom sociálnych     služieb a s Domovom dôchodcov v Dolnom Kubíne, kde  pre tieto organizácie naši žiaci pripravujú rôzne vianočné či valentínske vystúpenia a programy.


         33 Odborný výcvik vyučujeme vo svojich dielňach , ktoré sú priamo v areály školy. Pracoviská odborného výcviku sú komplexne vybudované na získavanie praktických zručností žiakov vo všetkých študijných a učebných odboroch. Od roku 1994 je v našej škole zriadená akreditovaná  Zváračská škola pre prípravu zváračov metódami Z-E1, Z-G14 a Z-M1. Počas svojej existencie vyškolila 520 zváračov  nielen z radov našich žiakov , ale aj záujemcov z celého regiónu Oravy. Všetci žiaci strojárskych odborov absolvujú  počas vyučovania  niektorú z metód v základných kurzoch  zvárania  a do budúcnosti  plánujeme  školu rozšíriť o akreditované úradné skúšky.


           V posledných rokoch sa neustále zvyšuje záujem o učebné a  študijné  strojárske  odbory   ako sú mechanik strojov a zariadení, mechanik nastavovač, obrábač kovov a nástrojár , ktorých je na trhu práce veľký nedostatok. Naša škola pri vyučovaní  strojárskych odborov využíva didaktické  a počítačové programy  na programovanie CNC obrábacích strojov , ktoré sme získali vypracovaním projektov s firmou SIEMENS  a INTIS. Pri výuke týchto odborov   naša škola  dlhodobo a aktívne spolupracuje s významnými firmami pôsobiacimi v celom regióne Žilinského samosprávneho kraja , ako sú najmä strojárske firmy: Miba Slovakia, SEZ a.s., Universa  Metal & Plastic industry , Aldan,  Rotex  a závodom na výrobu osobných automobilov  KIA MOTORS SLOVAKIA. V týchto firmách  žiaci absolvujú  odbornú prax , kde získavajú najnovšie poznatky  vo svojom odbore. Celý vyučovací proces je zameraný na dobré východiskové  postavenie našich absolventov na trhu prác nielen v regióne , ale aj v rámci pracovných trhov Európskej únie. Naši absolventi majú po ukončení štúdia veľmi dobré uplatnenie a na trhu práce veľmi ľahko získavajú uplatnenie . 

      

          V rámci  nadviazania spolupráce našej školy  s novým  výrobným závodom KIA MOTORS SLOVAIA Žilina , ktorý patrí medzi popredných svetových výrobcov osobných automobilov  dostala naša škola nový automobil KIA ceéd a ďalšie  motory, prevodovky  a nápravy , ktoré budú slúžiť  vo vyučovacom procese ako učebné pomôcky.

      

          Pre dochádzajúcich žiakov  z väčších vzdialeností je v internáte školy zabezpečené ubytovanie v dvojposteľových izbách so samostatnou kúpelňou a  sociálnym zariadením  Žiaci  vo voľno časových aktivitách majú možnosť využívať telocvičňu , posilovňu, športový areál  a vonkajší rekreačný areál.  K dispozícii pre žiakov je počítačová  učebňa s   internetom, činnosť v záujmových  krúžkoch a návšteva  spoločenských akcií. Celodenné stravovanie pre všetkých žiakov  je zabezpečené v školskej jedálni .


     STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA - polytechnická Dolný Kubín - Kňažia
     VYUČUJE:

     Štúdijné odbory  - 4.ročné

     mechanik strojov a zariadení, mechanik nastavovač, pracovník marketingu, obchod a podnikanie

     Učebné odbory  - 3. ročné

     cukrár - cukrárka, autoopravár - mechanik, autoopravar - špecialista, autoopravár - karosár, nástrojár, viazač - aranžér kvetín,

     Nadstavbové štúdium

     pre učebné odbory strojárske, potravinárska výroba,záhradníctvo, poľnohospodárske a odevné -štúdium trvá dva roky a končí maturitou.