• PROFIL ŠKOLY

    •  

     Stredná odborná škola polytechnická Dolný Kubín - Kňažia je moderné vzdelávacie a školiace centrum pôsobiace v oblasti dolnej Oravy. Vo svojej činnosti zabezpečuje komplexnú prípravu žiakov pre oblasť strojárenstva, elektrotechniky , automobilového opravárstva.

      

     Od svojho vzniku prešla škola rozsiahlou modernizáciou a už dlhodobo zabezpečuje prípravu mladých odborníkov pre ich budúce povolanie. Celý komplex areálu školy je situovaný do prekrásneho prostredia v blízkosti rieky Orava a okresného mesta Dolný Kubín, kde je zabezpečené komplexné teoretické a praktické vyučovanie žiakov .

      

     Teoretické vyučovanie je zabezpečené v učebniach školy, ktoré sú moderne vybudované so špecializáciou na výučbu odborných predmetov, jazykov a výpočtovej techniky. V teoretickom a praktickom vyučovaní žiaci využívajú sedem učební IKT , ktoré sú vybavené video projektorom , interaktívnou tabuľou s pripojením na internet

     Súčasťou teoretického vyučovania je vlastná telocvičňa , vonkajší ľahkoatletický areál s bežeckou dráhou a tenisovým kurtom. Žiaci našej školy sa v rámci teoretického vyučovania zúčastňujú rôznych vedomostných , športových a spoločenských súťaží, kde dlhodobo dosahujú veľmi dobré výsledky.

      

     Odborný výcvik vyučujeme v odborných dielňach , ktoré sú priamo v areáli školy. Pracoviská odborného výcviku sú komplexne vybudované na získavanie praktických zručností žiakov vo všetkých študijných a učebných odboroch .V rámci odborného výcviku absolvujú žiaci strojárskych odborov prípravu v základných kurzoch zvárania elektrickým oblúkom a zvárania v ochrannej atmosfére CO2. Po úspešnom absolvovaní základného kurzu zvárania získavajú absolventi zváračský preukaz s celoštátnou platnosťou.

      

     Škola úzko spolupracuje s významnými priemyselnými firmami pôsobiacimi v regióne, v ktorých žiaci absolvujú odbornú prax a získavajú najnovšie poznatky vo svojom odbore. Celý vyučovací proces je zameraný na dobré východiskové postavenie našich absolventov na trhu prác nielen v regióne , ale aj v rámci pracovných trhov Európskej únie..

     Pre dochádzajúcich žiakov z väčších vzdialeností je v domove mládeže zabezpečené ubytovanie v dvojposteľových izbách so samostatnou kúpeľňou a sociálnym zariadením Žiaci využívajú telocvičňu , posilňovňu, športový areál a vonkajší rekreačný areál .Celodenné stravovanie pre všetkých žiakov je zabezpečené v školskej jedálni .