• UČEBNÉ ODBORY

    • 3 ročné štúdium

     Stredné odborné vzdelanie končiace výučným listom s možnosťou pokračovať v nadstavbovom štúdiu a získať maturitu

      

     • STROJÁRSTVO

      2487 H 01 autoopravár mechanik

     Učebný odbor je zameraný na opravárenské práce pri opravách jednotlivých časti automobilu ,diagnostiku a odstraňovanie závad pomocou výpočtovej techniky , nastavovanie motorov, geometriu náprav a podobne.

      

      

     2487 H 02 autoopravár - elektrikár

     Učebný odbor je určený pre chlapcov a dievčatá. Počas štúdia sa žiaci podrobne oboznamujú s diagnostikou a údržbou elektrickej inštalácie motorových vozidiel a jeho elektrických častí. Učia sa opravovať jednotlivé elektrické časti automobilu, diagnostikovať chyby v elektronických obvodoch vozidla a tieto odstraňovať

      

      

     2487 H 03 autoopravár karosár

     Učebný odbor je zameraný na prípravu absolventa v oblasti práce s plechom a jeho využitím pri opravách karosérií motorových vozidiel, autoklampiarske práce, rovnanie a výmeny poškodených dielcov automobilu a opravy automobilov po havárii na vyrovnávacej stolici. V treťom ročníku žiaci absolvujú základný kurzu zvárania v ochrannej atmosfére CO2.

      

      

     2423 H nástrojár

     Učebný odbor je zameraný na výrobu, montáž a údržbu rôznych druhov obrábacích, strižných , tvárniacich a lisovacích nástrojov. Počas štúdia sa žiaci učia základy strojového obrábania , brúsenie nástrojov, skladať a opravovať rôzne druhy prípravkov, , zápustiek a špeciálnych meradiel

      

      

     2466 H 02 mechanik opravár - stroje a zariadenia

     Štúdium je zamerané na získanie zručností a vedomosti pri ručnom a strojnom obrábaní materiálov, pri výrobe a montáži strojových súčiastok, diagnostike a odstraňovaní porúch na zložitých strojoch a zariadeniach. Súčasťou vyučovania je absolvovanie základného kurzu zvárania v ochrannej atmosfére CO2.

      

      

     • ELEKTROTECHNIKA

     2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika

      

     Štúdium je zamerané na získanie vedomostí a zručností pri opravách , údržbe a montáži elektrických strojov, automatických zariadení, elektrických rozvodov a meranie elektrických veličín. Počas štúdia sa oboznamujú  so základmi aplikovanej elektrotechniky a elektroniky, poznajú základné elektroinštalačné a montážne práce a diagnostickú techniku v rôznych procesoch opráv. Poznajú spôsoby výroby a rozvodu elektrickej energie, funkciu a stavbu elektrických strojov a prístrojov a využitie elektronických prvkov vo výkonovej elektrotechnike

      

      

     UČEBNÉ ODBORY: 2 ročné štúdium

     Nižšie stredné odborné vzdelanie osvedčením o ukončení štúdia. Podmienkou prijatia je úspešné absolvovanie 6. ročníka ZŠ po 9. rokoch školskej dochádzky.

      

     2478 F strojárska výroba

     Štúdium je určené pre chlapcov a dievčatá , ktorí ukončili ZŠ v nižšom ako 9. ročníku. Štúdium je zamerané na získanie základných vedomostí a zručností pri obrábaní kovov, jednoduchých montážnych prácach s uplatnením v strojárskej výrobe.

      

      

     3178 F výroba konfekcie

     Štúdium pre chlapcov a dievčatá , ktorí ukončili ZŠ v nižšom ako 9. ročníku. (úspešne ukončený 6. ročník ZŠ). Štúdium je zamerané na získanie základných vedomostí a zručností pre vykonávanie jednoduchých pracovných operácií a činností v textilnom priemysle pri šití bielizne a technickej konfekcie.

      

     Denné nadstavbové štúdium

     Úplné stredné odborné vzdelanie pre absolventov učebných odborov

      

     • 2414 L 01 - strojárstvo- výroba opravy a montáž prístrojov, strojov a zariadení

     • 3757 L dopravná prevádzka