• SÚŤAŽE

    • ZÁLOŽKA DO KNIHY

     Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave vyhlásila k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 2012 celoslovenský projekt Záložka do knihy spája slovenské školy.

     Medzinárodný mesiac školských knižníc- International School Library Month bol vyhlásený pri príležitosti 10. výročia Medzinárodného dňa školských knižníc v roku 2008.Celý mesiac október je venovaný oslavám školských knižníc.

     Naša škola sa zapojila do projektu s cieľom podporiť čítanie žiakov prostredníctvom výroby záložiek do kníh rôznou technikou.

     Tieto záložky budú používať žiaci v školskej knižnici.

      

     Do súťaže sa zapojilo 123 žiakov školy zo siedmich tried, ktorí spracovali záložku klasickou technikou alebo využitím počítačovej grafiky.

     Pod vedením Mgr. Ptačinovej sa zapojilo do súťaže 57 žiakov a to III.A trieda klasickou technikou a nasledovné triedy II.C, II.A, II.H, I.A použitím počítačovej grafiky.

     Pod vedením Mgr. Kurucovej sa do súťaže zapojilo 66 žiakov z tried I.C, I.H, II.H, IV.C

     Kde väčšina žiakov vyrobila záložku klasickou technikou a dvaja žiaci z I.H triedy použili počítačovú grafiku.

     Najlepšie práce z tried boli zaradené do školského kola. V školskom kole sme hodnotili dve kategórie spracovanie záložky a udelili sme prvé, druhé a tretie miesto nasledovne.

      

     Klasická technika: 1. miesto Gálik I.H

     Ľuba I.C

     Chmara I.C

     Borončová II.H

     2. miesto Hečko I.H

     Šalata II.H

     Švec I.C

     3. miesto Kompan I.H

     Hurárová IV.C

     Líšková IV.C

      

     Počítačová grafika  1. miesto                           Matušisková Mária II. C

     Gajdoš Martin II. C

     Kozák Dominik II. H

      

                                      2. miesto                             Laššák Jozef  I. A

     Kahan Tomáš I. H

     Svoboda Matej I. H

      

     Víťazné práce z jednotlivých tried boli vystavené na nástenke na prízemí školy v mesiaci november a potom používané v školskej knižnici.