• HISTÓRIA

    •  

     História našej školy sa úzko viaže na bývalú fabriku na výrobu ložísk ZVL Mokraď, ktorej začiatky sú datované do pät'desiatych rokov, kedy sa začalo s jej výstavbou. Po jej dobudovaní sa vtedajšie vedenie rozhodlo započať s prípravou učňovského dorastu pre potreby hlavnej strojárskej výroby. Výchovná činnost' sa začala v r. 1960, keď do prvého ročníka bolo prijatých dvanásť ' žiakov na strojárske odbory. Teoretické a praktické vyučovanie prebiehalo v stiesnených podmienkach. Postupne boli pre vyučovanie zabezpečené nové priestory v Dolnom Kubíne v bývalej budove učňovskej školy. V týchto skromných priestoroch už v r. 1965 za pomoci pedagogických pracovníkov a žiakov bola vybudovaná učebňa, klubovňa, internát a zámočnícka dielňa. Učilište od svojho vzniku pripravovalo žiakov v študijných a učebných  strojárskych odboroch.

      

     V roku  1970 po výstavbe nových hál v podniku ZVL je v jednej z nich vyhradený priestor pre učňovské dielne priamo v areáli závodu.. So stúpajúcimi potrebami fabriky a aj zvýšeným záujmom o strojárske profesie sa začalo v r. 1971 s výstavbou nového učilišt'a v Kňažej V prvej etape v rokoch 1971- 1974 bola postavené budova pre teoretické vyučovanie, domov mládeže s kapacitou ubytovania dvesto žiakov v samostatných dvoj postel'ových izbách, športová hala, školská a jedáleň s kuchyňou. Objekty boli dané do užívania l. septembra 1974, kedy sa učňovské stredisko stalo odborným učilišt'om. V rokoch 1975-1978 prebiehala druhá etapa výstavby areálu, postavené boli moderné učňovské dielne a dvojposchodová administratívna budova.

     V r. 1978 v rámci obsahovej prestavby výchovno-vzdelávacej sústavy bolo odborné učilište premenované na Stredné odborné učilište strojárske pri ZVL Dolný Kubín.

     V poslednej tretej etape od r. 1978 - 1990 bol dokončený vonkajší areál, v ktorom boli vybudované hádzanárske, basketbalové a  volejbalové ihriská, tenisové kurty s tréningovou stenou a  atletická dráha. Súčasťou atletického  sektoru je skok  do výšky,  dial'ky  a vrhačské disciplíny. V rokoch 1980 -1983 bol celý areál oplotený.

     V ďalších rokoch boli vybudované vnútorné zariadenia pre žiakov, ako  dorastová ambulancia lekára, zubná ambulancia, bufet, knižnica a podobne. Veľkou mierou o vybudovanie našej školy prispel prvý riaditel' Ondrej Mrva, ktorý začínal ako vedúci Učňovského strediska a vo funkcii riaditeľa pôsobil  do roku  1981.

     Od  l. januára 1991 došlo k delimitácii  a   osamostatneniu školy od ZVL. Škola  získala právnu  subjektivitu  ako štátna príspevková organizácia. Novým zriaďovatel'om sa stalo Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.  V ďalších rokoch prešla škola do zriaďovateľskej pôsobnosti Krajského úradu v  Žiline a od  roku 2002 patrí škola do zriadovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. V tomto období v dôsledku poklesu záujmu o strojárske profesie boli otvorené nové učebné odbory z odboru služieb a to cukrár, pekár, krajčírka dámskych odevov a mechanik opravár pre cestné motorové vozidlá .Priebežne boli vybudované nové pracoviská , odborné učebne a dielne  pre zabezpečenie odborného výcviku v týchto odboroch.

     Významným medzníkom v histórii školy je rok 2004.  K SOU Kňažia boli  pričlenené SOU poľnohospodárske a   Dievčenská odborná škola  Oravský Podzámok. Založenie školy v Oravskom Podzámku sa datuje do roku 1911 , odkedy  škola počas  93 rokov pripravovala absolventov pre potreby poľnohospodárstva .  Zlúčením týchto škôl vznikla Združená stredná škola so sídlom v  Dolnom Kubíne - Kňažej.  K študijným a učebným odborom z oblasti strojárenstva a služieb pribudli ekonomické a poľnohospodárske odbory. Od 1. januára 2009  sa škola premenovala na Strednú odbornú školu polytechnickú.