• Rozlúčka s kolegami

     •  

      Ďakujeme Vám za Vašu dlhoročnú kvalitnú a zodpovednú prácu v našej škole.

      Srdečne Vám želáme, nech Vás čakajú len dobré, pokojné, krásne dni a čo najviac pekných chvíľ s milými ľuďmi okolo Vás.

      Ďakujeme!

      Kolegovia a študenti

     • Oznam pre absolventov školy

     • Milí študenti, absolventi našej školy,

      radi by sme Vám predstavili nový pracovný portál - PRÁCA V KOCKE.

      Portál Práca v kocke je určený pre všetkých absolventov predovšetkým stredných odborných škôl, ktorí si hľadajú prvé zamestnanie vo svojom odbore.

      Pre zaregistrovaných absolventov je pripravené spektrum zaujímavých a užitočných školení, vďaka ktorým si nájdu vhodné zamestnanie, identifikujú svoje silné stránky a čo najlepšie sa pripravia na pohovor.

      Všetky tréningy, školenia a konzultácie sú pritom ponúkané zadarmo.  Už čoskoro na portáli pribudnú aj ponuky pracovných miest .  Zatiaľ sa môžete zaregistrovať a vybrať si z ponuky školení.

      Registrovať sa môžu aj študenti, ktorí idú ďalej študovať na vysokú školu a hľadajú si prácu popri škole.

     • Školský internát - oznam

     • Týmto si Vám dovoľujeme oznámiť,  že od 1.9.2020 nebude náš  školský internát v prevádzke.

      Záujemcom o ubytovanie  v nasledujúcom školskom roku odporúčame, aby si čo najskôr  podali prihlášku na školský internát pri Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne.

      https://oadk.edupage.org/a/skolsky-internat

     • Rozlúčka maturantov so školou a odovzdávanie maturitných vysvedčení

     •  

      Tohtoroční maturanti si maturitu veru nevyskúšali.....maturitné vysvedčenie však dostali. Bolo výsledkom celého 4-ročného štúdia získané priemerom známok na vysvedčeniach. Dňa 22.5.2020 sa vrátili do našej školy naposledy.

      Naposledy sa stretnúť ako trieda, vidieť spolužiakov, triedne učiteľky. Hoci posledné mesiace v škole neboli, aj tak cítili, že toto lúčenie je už iné. Ich miesta v triede zostanú prázdne, už si ako kolektív nikdy nesadnú na svoje miesto.....prázdne však nezostanú ich srdcia. Budú plné spomienok, zážitkov, spoločných chvíľ, ktoré v škole prežili. Tváre mali zakryté rúškami, žiariace oči však prezrádzali ich mladosť, nádej, vieru v šťastný život. Tie isté oči prezradili aj smútok a nostalgiu, pretože si uvedomovali, že etapa strednej školy sa už skončila a čaká ich nová, ďalšia.....vraví sa, že všetko krásne musí skončiť, aby ešte niečo krajšie mohlo začať.

      Preto všetkým absolventom školy prajeme v ďalšom živote veľa úspechov, pokoja, šťastia a viery v seba samého! Veríme, že na školu im zostanú len krásne spomienky!

     • Informácia k vyučovaniu od 22. - 30.6.2020

     • Milí študenti, vážení zákonní zástupcovia,

      Podľa usmernenia ministerstva školstva  a zriaďovateľa školy riaditeľka školy rozhodla, že vyučovanie v našej škole bude aj naďalej pokračovať dištančnou formou  v čase   od  22.- 26.6.2020.

      V posledných dvoch dňoch školského roka bude prebiehať odovzdávanie učebníc a vydanie vysvedčení  podľa nasledujúceho rozpisu :  

      29.6.2020: I.A, I.C, I.E, II.A, II.B, II.C
      30.6.2020: II.E, II.H, III.C, III.E, III.H

      Podrobnejšie  informácie o počte učebníc a  povinnostiach, ktoré si máte splniť,  Vám zašlú triedni učitelia.

      Každý žiak musí  dodržiavať hygienicko-epidemiologické opatrenia na prevenciu ochorenia Covid-19 počas pobytu v škole   (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR). Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby,  nesmie vstúpiť do priestorov školy.

       

      V Dolnom Kubíne, dňa 17.06.2020

       

      Ing. Adriana Bellová

      riaditeľka školy

     • Oznámenie o konaní 2. kola prijímacích skúšok

     • Stredná odborná škola polytechnická Dolný Kubín -Kňažia po odsúhlasení pedagogickou radou školy bude realizovať 2. kolo prijímacích skúšok na nenaplnený počet miest po 1. kole prijímacích skúšok.

      Voľné miesta pre školský rok 2020/21 ostali v nasledovných odboroch :

             Študijné 4-ročné odbory s maturitou :

      1/  2411 K  mechanik nastavovač  - 11 miest

      2/  2426 K programátor obrábacích  a zváracích strojov a zariadení - 1 miesto

      3/  2413 K mechanik strojov a zariadení  - 6 miest

            Učebné 3-ročné modbory :

      1/  2423 H nástrojár - 2 miesta

      2/  2683 H 11  elektromechanik-silnoprúdová technika - 2 miesta

       

      Prihlášky do 2. kola prijímacích skúšok môžu uchádzači zasielať elektronicky na e-mailovú adresu sekretariat@sospknazia.sk, alebo poštou na adresu školy  do 15.06.2020 ( rozhodujúci je dátum doručenia škole).  Prijímacie skúšky sa budú konať 17.06.2020.

      Kritériá pre prijímacie skúšky v 2. kole sú totožné s kritériami pre 1. kolo prijímacích skúšok.

      V Dolnom Kubíne, dňa 05.06.2020

                                                                                      Ing. Adriana Bellová, riaditeľka školy

     • Rozhodnutie RŠ o záverečných skúškach

     • Na základe Rozhodnutia o termínoch a organizácii záverečnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020, podľa § 150, ods. 8 a § 161, písm. k)  zákona č. 245/2008 Z .z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určujem skupiny príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítajú do hodnotenia jednotlivých častí záverečnej skúšky pre jednotlivé odbory v prílohe.

      Ing. Adriana Bellová, RŠ

     • Rozhodnutie RŠ o maturitných skúškach

     • Na základe Rozhodnutia o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020, podľa § 150, ods. 8 a § 161, písm. k ) zákona č. 245/2008 Z .z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určujem skupiny príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítajú do hodnotenia maturitných predmetov v prílohe.

      Ing. Adriana Bellová, RŠ

     • Aktuálne informácie a termíny pre záverečné skúšky

     • Aktuálne termíny pre žiakov, ktorí končia záverečnými skúškami:

      do 30.4.2020 budú uzatvorené všetky známky za 3. ročník - 2. polrok 

      4.5.2020 Klasifikačná porada, zhodnotenie výsledkov, návrh na prípadné komisionálne skúšky (do 7.5.2020)

      do 7.5.2020 končí 2. polrok, škola  zverejnené predmety, z ktorých sa skladajú jednotlivé časti záverečnej skúšky skúšky a vykoná sa administratvne hodnotenie maturitných predmetov

      do 29.5.2020 škola elektronicky sprístupní známky zo záverečnej skúšky

      12.6..2020 vydanie vysvedčení a odovzdranie kníh, kľúčov a podlžností voči škole

       

      Podrobnejšie informácie :

      https://www.ucimenadialku.sk/subory/2020-04-23-Rozhodnutie-MS-ZS_ZPS.pdf

       

     • Aktuálne informácie a termíny pre maturantov

     • Aktuálne termíny pre maturantov:

      do 30.4.2020 budú uzatvorené všetky známky za 4. ročník - 2. polrok 

      4.5.2020 Klasifikačná porada, zhodnotenie výsledkov, návrh na prípadné komisionálne skúšky (do 7.5.2020)

      do 7.5.2020 končí 2. polrok, škola  zverejnené predmety, z ktorých sa skladajú jednotlivé časti maturitnej skúšky a vykoná sa administratvne hodnotenie maturitných predmetov. Komisionálne skúšky.

      do 12.5.2020 škola elektronicky sprístupní známky z maturitných predmetov

      do 15.5. 2020 môže žiak podať nesúhlas s výslednými známkami a bude maturovať ústnou formou. 

      od 25.5.-.13.6. ústna forma MSK pre tých, ktorí nesúhlasia s administratívnou známkou

      22.5.2020 vydanie vysvedčení a odovzdranie kníh, kľúčov a podlžností voči škole

       

      Podrobnejšie informácie nájdete na:

      https://www.ucimenadialku.sk/subory/2020-04-23-Rozhodnutie-MS-spojene.pdf

      https://www.ucimenadialku.sk/subory/maturity/casova-os-ziaci-rodicia.pdf

       

       

     • Maturitné, záverečné a prijímacie skúšky na SŠ sa budú konať

     • S účinnosťou  od 15.4.2020 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky umožňuje konanie prijímacích skúšok, ukončenie výchovy a vzdelávania  na stredných školách a konanie maturitných skúšok a záverečných skúšok. Podmienky konania skúšok budú upresnené v najbližších dňoch.

      Odporúčame maturantom a tretiakom z učebných odborov aby spozorneli a zintenzívnili svoju prípravu na úspešné ukončenie štúdia. 

     • Pre maturantov - prihlášky na FEIT - Žilinská univerzita

     • chceli by sme Vás poprosiť o posunutie informácie Vašim maturantom o zmenách ohľadom podávania prihlášok na Fakultu elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline.

      Z dôvodu kritickej situácie spôsobenej koronavírusom sme sa rozhodli zjednodušiť podávanie prihlášky na FEIT UNIZA. Termín podávania prihlášky bol posunutý na 30.4.2020. Pre študijný program multimediálne technológie tento rok nebude realizovaná prijímacia skúška, t.j. študenti budú prijatí na štúdium na základe výsledkov zo strednej školy. 

      V súčasnosti môže byť podaná prihláška bez potvrdenia strednou školou [1]. Potvrdenie strednou školou je možné dodatočne doložiť spolu so zaslaním vysvedčenia zo 4. ročníka a maturitného vysvedčenia.

      Prihlášku je potrebné:
      - vytlačiť,
      - podpísať,
      - naskenovať (fotka z mobilu),
      - nahrať do systému Elektronická prihláška (https://vzdelavanie.uniza.sk/prijimacky/index.php ),
      - prihlášku nemusíte posielať poštou – akceptujeme podanie
      prihlášky elektronicky. 

      Nenechávajte si podanie prihlášky na poslednú chvíľu. Prihlášku Vám skontrolujeme a v prípade nezrovnalostí Vás oslovíme e-mailom.

      Fakulta elektrotechniky a informačných technológií ponúka
      perspektívne bakalárske študijné programy:
      - Komunikačné a informačné technológie 
      - Automatizácia
      - Autotronika
      - Biomedicínske inžinierstvo
      - Elektrotechnika
      - Elektrooptika
      - Multimediálne technológie
      Viac informácií na www.feitcity.sk  

     • Školský psychológ k dispozícii

     • Vážení rodičia a študenti SOŠP Kňažia,

      pokiaľ by ste z akéhokoľvek dôvodu mali záujem o rozhovor s psychológom / psychoterapeutom, je Vám k dispozícií náš školský psychológ - Mgr. Veronika Ištóková. Je vyštudovanou psychologičkou a psychoterapeutkou.
      Pokiaľ máte záujem, kontaktujte ju, prosím, na nižšie uvedené tel.č. alebo mail, dohodne sa s Vami na termíne konzultácie.
      V rámci aktuálnych možností ponúkame rozhovor  - cez SKYPE

      - telefonicky

      - iným, Vami preferovaným spôsobom.

      Aj mimo osobného kontaktu je psychológ viazaný mlčanlivosťou, dôvernosť Vašich stretnutí a rozhovorov zostáva zachovaná.

      KONTAKT:
      * psycholog@sospknazia.sk
      * 0948 866 828 (aj SMS)

       

     • Opatrenia ministerstva školstva - písomné maturity sú zrušené

     • 24.03.2020

           Školy ostanú zatvorené až do odvolania, uviedol dnes na tlačovej konferencii po rokovaní vlády SR minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling. Rozhodol o tom Úrad verejného zdravotníctva SR reagujúc na opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu.     „Písomné maturity" sa v tomto školskom roku neuskutočnia, interná časť maturitnej skúšky, teda "ústne maturity", by sa mala konať do dvoch týždňov od obnovenia výučby. Interná maturita sa bude konať v termíne do 30. júna 2020. Pre školský rok 2019/2020 sa ruší aj Testovanie-9, teda monitor, ktorý píšu žiaci deviateho ročníka a žiaci štvrtého ročníka osemročných gymnázií.     „Budem robiť všetko preto, aby sme školský rok štandardne ukončili. Možno to situácia s vírusom skomplikuje, ale ja verím, že to spoločne zvládneme a hlavne ostaneme zdraví. Chcel by som tiež ubezpečiť učiteľov a rodičov, že neprebrané učivo nebudeme považovať za problém a presunieme ho do ďalšieho ročníka," ubezpečuje minister školstva.     

      Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára. Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna. Posúvajú sa aj termíny zápisov do základných škôl. Tie by sa mali uskutočniť v druhej polovici apríla, od 15. do 30. apríla, ale bez osobnej prítomnosti detí. Podávanie žiadostí do materských škôl bude prebiehať od 30. apríla do 31. mája 2020.     V prípade vysokoškolákov chce minister školstva apelovať na Slovenskú rektorskú konferenciu, aby akceptovala tento stav a nastavila štandardy vzdelávania podľa súčasnej situácie.     Minister už v súvislosti s prerušenou výučbou na školách rokoval s riaditeľom RTVS Jaroslavom Rezníkom. Vyučovacie programy na Dvojke sa predĺžia zo súčasných 45 minút na 100 minút s dôrazom na žiakov so špeciálnymi vzdelávaco-výchovnými potrebami.    

      Rovnako predstavil novú platformu na dištančné vzdelávanie – webovskú stránku www.ucimenadialku.sk, kde nájdu učitelia, žiaci, ale aj rodičia materiály na digitálne vzdelávanie a ďalšie dôležité informácie. Stránka bude k dispozícii v najbližších dňoch.     "Budem sa snažiť hľadať ďalšie riešenia, ako toto celé rodičom aj učiteľom uľahčiť. Chcel by som zároveň vyzvať rodičov aj učiteľov, aby boli zhovievaví, aby spolu komunikovali, počúvali sa a snažili sa vzájomne si pomôcť. Pre nás všetkých je to nová situácia. Preto sa snažme, prosím, čo najviac spolupracovať, "  vyhlásil minister Branislav Gröhling.

     • Posun termínov maturitných skúšok

     • Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020 sa presúva na obdobie od 31. marca 2020 do 3. apríla 2020. Náhradný termín pre žiakov, ktorí sú v tomto období práceneschopní alebo boli v karanténe v zmysle rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR publikované Verejnou vyhláškou č. SHHSRVSU/2448/2020 zo dňa 9. 3. 2020, sa presúva na obdobie od 15. apríla 2020 do 20. apríla 2020. 

      Termín konania internej časti maturitnej skúšky sa presúva na obdobie od 1. júna 2020 do 19. júna 2020.

       V nadväznosti na posuny termínov maturitnej skúšky sa vysokým školám odporúča zvážiť úpravu termínov prijímacieho konania na bakalárske študijné programy a študijné programy spojeného prvého a druhého stupňa, prípadne využiť možnosť podmienečného prijatia.

      Podrobnejšie informácie v usmernení ministerky školstva:

      https://www.minedu.sk/usmernenie-ministerky-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-sr-vo-veci-prerusenia-vyucovania-v-skolach-a-skolskych-zariadeniach/?fbclid=IwAR3Cbe7nql0W-xDTJUPPuZ2F32Np06v4WY7pzkaHIGeuo8fu5dwDspaF-jo

     • Vyučovanie dištančnou formou od 16. - 29.3.2020

     • Na základe dnešného rozhodnutia krízového štábu bude škola uzatvorená aj v ďalších dňoch: od 16. - 29.3.2020. Preto žiadame všetkých o zodpovedné správanie - dodržiavanie hygieny, vyhýbanie sa miestam s väčšou koncentráciou ľudí a rešpektovanie pokynov v súvislosti s opatreniami proti šíreniu nákazy COVID 19. Žiaci a zamestnanci školy zostávajú doma. Vyučovanie bude od 16.3. - 29.3.2020 prebiehať dištančnou formou podľa platného rozvrhu. Žiaci sú povinní sledovať v čase vyučovania elektronickú triednu knihu, priebežne sa pripravovať a spracúvať zadania, ktoré im vyučujúci pridelili. Vyučujúci ich budú hodnotiť. V prípade, že sa uzatvorenie školy bude ďalej predlžovať, budeme Vás informovať prostredníctvom ETK. Prajeme Vám pevné zdravie a veríme, že sa čoskoro znova uvidíme v škole,

      Ing. Adriana Bellová, riaditeľka školy