• Krajské kolo ZENIT - Juraj Kubinec -2. miesto

     • 27.11.2019 sa v SPŠ informačných technológií v Kysuckom Novom Meste konalo krajské kolo súťaže ZENIT v strojárstve. V kategórii C - programovanie CNC strojov nás reprezentovali žiaci 3.ročníka odboru mechanik-nastavovač Juraj Kubinec a Roman Ťapaj. Súťaž pozostávala z teoretického testu, technických výpočtov, tvorby technologického postupu výroby súčiastky a tvorby programu pre CNC stroj. 

      Juraj Kubinec obsadil 2.miesto, Roman Ťapaj 4.miesto. Obom žiakom blahoželáme a veríme, že ich to povzbudí k ešte lepším výkonom v budúcom školskom roku.

      Ing.Stanislav Urban - člen odbornej hodnotiacej komisie

     • Slávnostné ocenenie Mateja Gígela

     • Dňa 28. 11. 2019 sa v Dolnom Kubíne konalo slávnostné oceňovanie žiakov prednostom Okresného úradu Žilina - Michalom Lavríkom pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Sme veľmi radi, že medzi 22 ocenenými študentami stredných aj základných škôl Žilinského samosprávneho kraja bol aj náš žiak III. H triedy Matej Gígel, ktorý bol ocenený za výborný prospech a dochádzku a za vynikajúce umiestnenia v strojárskych celoštátnych aj medzinárodných súťažiach. Matejovi aj my srdečne blahoželáme a naďalej mu želáme veľa úspechov. 
       

     • Celoslovenská súťaž v strojárstve - náš tím -1. miesto

     • V dňoch 19.-20.11.2019 sa v SOŠT Čadci konal XV. ročník celoslovenskej súťaže odborných vedomostí a praktických  zručností žiakov stredných odborných škôl v odbore strojný mechanik a mechanik strojov a zariadení. Našu školu v tejto súťaži reprezentovali Matej Mudrončík a Samuel Chromek z III.C - odbor MSZ. Súťaž pozostávala z dvoch častí - kde museli predviesť teoretické vedomosti v pripravenom teste, ale aj zručnosť, šikovnosť a presnosť pri zhotovovaní zadaného výrobku. Naši chlapci si počínali výborne; Matej Mudrončík získal najvyšší počet bodov spomedzi všetkých 14-tich súťažiacich a získal 1. miesto, Samuel Chromek bol na 5. mieste. Spomedzi všetkých 7 zúčastnených škôl sa sčítaním bodov za oboch súťažiacich naši stali aj víťazným družstvom.

      Počas sprievodného programu navštívili aj Slovenský orloj v Starej Bystrici.

      Chlapcom srdečne blahoželáme za vzornú reprezentáciu školy ich skvelým výkonom!

     • Olympiáda z NEJ - školské kolo

     • Dňa 21.11.2019 sa v našej škole uskutočnila olympiáda z nemeckého jazyka, v ktorej si žiaci otestovali svoje jazykové a rečové zručnosti. Olympiáda pozostávala z testu, ktorý zahŕňal počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením a gramatické úlohy a z opisu obrázku a následnej konverzácie. So zadaniami si najlepšie poradili títo žiaci:

      1. miesto Alexander Babic  III.H
      2. miesto Eduard  Ondrík    III.H
      3. miesto Michal Dulovec    III.E

      Víťazom blahoželáme a zároveň ďakujeme všetkým, ktorí na olympiáde súťažili.

     • Triedne rodičovské združenie

     • Triedne rodičovské združenie  sa bude konať dňa 22.11.2018 formou osobných konzultácií s triednym učiteľom a majstrom odbornej výchovy v čase od 14.00 - 16.00 hod.

     • Celoslovenská súťaž elektrotechnikov - 3. miesto-Štefan Rechtorík

     • V dňoch 12. – 13. 11. 2019 sa na Strednej odbornej škole elektrotechnickej v Žiline konal XV. ročník celoslovenskej súťaže odborných vedomostí a praktických zručností žiakov stredných odborných škôl v odbore mechanik elektrotechnik so zameraním na silnoprúdovú techniku. Z našej školy sa súťaže zúčastnili žiaci 4. ročníka Štefan Rechtorík a Marián Podstrelený. Súťažilo sa v dvoch kategóriách jednotlivcov. Súťaže sa v každej disciplíne zúčastnilo 9 súťažiacich z deviatich SOŠ.

      Náš žiak Štefan Rechtorík v kvalitnej celoslovenskej konkurencii obsadil vo svojej kategórii skvelé 3.miesto a zúročil vedomosti získané štúdiom.

      Chlapcom za reprezentáciu školy ďakujeme a želáme veľa ďalších úspechov.

     • Smrť sa volá Engelchen v Mestskom divadle v Žiline

     • Dňa 24.10.2019 žiaci z III.E, III.H a III.C pod vedením Mgr. Magdalény Turčinovej a Mgr. Jany Partlovej navštívili Mestské divadlo v Žiline. Divadelné predstavenie, ktoré mali možnosť vidieť, bolo dramatizáciou vojnovej prózy Ladislava Mňačka Smrť sa volá Engelchen. Príbeh zobrazuje udalosti partizánskeho odboja i vypálenia osady Ploština na Morave v Zlínskom kraji jednotkami gestapa, ktorému za obeť padlo 24 mužov i chlapcov. Študenti sa dozvedeli mnoho o tomto období i diele, napr. že Engelchen znamená v preklade z nemčiny zdrobneninu anjelik, čo je však paradoxné, pretože pre obyvateľov z Ploštiny to bolo synonymum pre smrť, nárek žien a matiek a skazu dediny...

     • iBobor

     • V dňoch 12. a 14. novembra sa naši žiaci zapojili do medzinárodnej súťaže IBobor. Školské kolo bolo pripravené pre 24 žiakov. Najlepším seniorom našej školy sa stal Calo Peter zo IV.G s počtom bodov 40,02; najlepší výsledok 34,08 v kategórii junior pre našu školu dosiahol žiak z I.C Kočibál Matej. Účastníci sa dozvedel počet bodov ihneď po skončení testu.

      Kompletné vyhodnotenie každej školy na úrovni slovenského kola bude prístupné pre školského koordinátora najneskôr týždeň po uskutočnení súťaže. Zároveň bude každému zúčastnenému žiakovi sprístupnené kompletné hodnotenie jeho úloh. Organizáciu a vyhodnotenie slovenskej úrovne iBobra už 13 rokov vykonáva  Oddelenie didaktiky informatiky UK Bratislava. Už teraz vieme, že tento rok sa do súťaže zapojilo rekordných 89 768 žiakov z 1 116 škôl na Slovensku. Z nich bolo 35 463 úspešných riešiteľov. V kategórii Seniori súťažilo 4 314 súťažiacich. Plný počet bodov dosiahlo 9 účastníkov, úspešných riešiteľov je 608 (14,1%). Priemer získaných bodov je 33,24 (z 80). V kategórii Juniori súťažilo 7 994 súťažiacich. Plný počet bodov dosiahlo 90 účastníkov, úspešných riešiteľov je 2 646 (33,1%). Priemer získaných bodov je 42,37 (z 80).

      Výsledky medzinárodnej úrovne sa dozvieme zhruba o mesiac.

     • ŠKOLSKÉ  KOLO  OLYMPIÁDY  Z ANGLICKÉHO  JAZYKA

     •  

      Dňa 13.11.2019 sa konalo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Zúčastnilo sa ho 7 žiakov,  druhých a štvrtých ročníkov.

           Školské kolo olympiády pozostávalo z písomnej a ústnej časti.

      Písomná časť bola zameraná na počúvanie originálneho anglického textu s porozumením, slovnú zásobu, gramatiku a čítanie s porozumením.

      Ústna časť pozostávala z dialógu a príbehu podľa obrázka – samostatný ústny prejav, kde sa hlavný dôraz kládol na schopnosť vyjadrovania sa, bohatosť slovnej zásoby, správnu gramatiku, pohotovosť reagovať na zadané otázky a originalitu príbehu.

      Víťaz školského kola sa zúčastní okresného kola Olympiády v AJ, kde bude reprezentovať našu školu.

       

      Výsledky školského kola: 

       

      1. miesto  -  Erik Hladký     IV.H
      2. miesto  -  Adrián Lúdik   II. C
      3. miesto  -  Michal Baľák   IV.C

       

      Víťazom, ktorí boli odmenení diplomami a vecnými cenami blahoželáme!

       

       

     • Mladý tvorca 2019 - Nitra

     • V dňoch 4.11-6.11.2019 sme sa zúčastnili celoštátnej výstavy prác žiakov Mladý tvorca 2019 v Nitre.

      Žiak Adam Laurinec prezentoval prácu na robotickej ruke, ktorá prekladala a triedila farebné guličky podľa farby, žiak Michal Dulovec  predviedol zapojenie dvoch dopravníkov, ktoré boli riadené PLC.

      Naši študenti získali cenné skúsenosti a porovnali si svoje poznatky a zručnosti s inými prácami žiakov na celoštátnej úrovni.

      Ďakujeme všetkým pedagogickým pracovníkom, ktorí sa svojou prácou a vedením žiakov postarali o úspešnú prezentáciu našej školy.

                                                                                                                            Mgr. Katarína Kilianová

     • Výrobky našich žiakov

     • V týchto dňoch sa v Nitre opäť koná výstava "Mladý tvorca", do ktorej sme sa zapojili. Žiaci našej školy - prváci a druháci, vykonávajúci odborný výcvik v priestoroch školy, pod vedením svojich majstrov vytvorili krásne svietniky navodzujúce atmosféru blížiacich sa najkrajších sviatkov v roku. Svietniky rôznych tvarov a nápaditých dekorácií zožali veľký úspech. Návštevníci výstavy, očarení ručnou prácou našich šikovných žiakov, si ich kupovali a odnášali do svojich domovov, ktoré budú žiariť vianočným svetlom aj vďaka našim študentom.

     • Rodičovské združenie

     • Vážení rodičia!

      Dňa 13.11.2019 sa bude konať triedne rodičovské združenie od 14.00 -16.00 hod. formou osobných konzultácií.

     • Bažantský - uvítanie prvákov

     • V piatok 16. 11. sa v našej škole konal bažantský - určený ako vždy špeciálne pre prvákov. Na túto akciu sa podujali žiaci 3. ročníkov v spolupráci so Žiackou školskou radou. Pripravili zaujímavý program, ktorý začal uvítacím ceremoniálom s následnou „úpravou“ vlasov aj tváre a ochutnávkou skvelej nátierky. Po zápise do školskej kroniky sa mohli prváci zapojiť do pripravených súťaží a hier, ktoré poskytli zábavu a smiech nielen samotným súťažiacim ale aj ostatným divákom. Na záver sme slávnostne pripli každému modrú stužku ako symbol bažanta – prváka oficiálne zapísaného medzi žiakov našej školy.

     • Mestské divadlo Žilina - literárna exkurzia IV.H

     • Dňa 07.11.2018 žiaci zo IV.H pod vedením Mgr. Magdalény Turčinovej a Mgr. Jany Partlovej navštívili Mestské divadlo v Žiline. Divadelné predstavenie, ktoré mali možnosť zhliadnuť, bolo dramatizáciou vojnovej prózy Ladislava Mňačka Smrť sa volá Engelchen. Príbeh zobrazuje udalosti pamätných čias partizánskeho odboja i desivú udalosť vypálenia kopaničiarskej osady Ploština na Morave jednotkami gestapa, ktorému za obeť padlo 24 civilistov. Divadelná hra ponúka pohľad na život partizánov, špiónov, špeciálneho komanda i nemeckých vojakov. História nie je nikdy čiernobiela, i medzi vlastnými sa našli udavači i medzi Nemcami sa našli charakterní ľudia...

     • Úspechy našich žiakov v krajskom kole ZENIT v strojárstve

     • Dňa 19.11.2018 sa konalo v Čadci krajské kolo odbornej súťaže ZENIT, kde sa naším žiakom podarilo získať cenné úspechy: Matej Gígel získal v kategórii strojné obrábanie 1. miesto a Marek Bakaľa v kategórii programovanie 2. miesto.

      Matej Gígel,  zároveň ako víťaz kategórie, postupuje do celoštátneho finále súťaže, takže mu držíme palce a veríme, že sa mu podarí svoje prvenstvo obhájiť aj v oveľa kvalitnejšej konkurencii ostatných víťazov krajských kôl.

      Obidvom víťazom gratulujeme k dosiahnutým výsledkom.

     • Burzy stredných škôl v Nižnej, Námestove a v Dolnom Kubíne

     • V dňoch 9.10.2018 v Nižnej, 10.10.2018 v Námestove a 7. 11. 2018 sme sa zúčastnili búrz SŠ, kde naši žiaci a pedagogickí pracovníci podávali informácie o možnostiach štúdia v SOŠP,  študijných a učebných odboroch pre školský rok 2019/2020. Prezentovali sme sa aj  našimi  úspechmi z predchádzajúcich školských rokov.  Žiaci ZŠ prejavili záujem o technické odbory. 

     • Informatické súťaže - ibobor, SIP

     • Informatické súťaže

      Medzinárodná informatická súťaž Ibobor otvorila v tomto školskom roku prostredie pre kategórie stredných škôl 13. a 15. novembra 2018. V tomto už dvanástom ročníku sa zúčastnilo  77 928 súťažiacich z 979 škôl z celého Slovenska. Naši žiaci v národnom kole obsadili miesta od 4 041. po 1 798, čo predstavuje 75. percentil.  Medzinárodné výsledky sa dozvieme zhruba o mesiac cez internet.

      V školskom kole sme vyhodnotili najlepších účastníkov pre jednotlivé ročníky:

      Hubočan Lukáš  I.C 56,01 bodov

      Hablák Jakub II.E 52,02 bodov

      Bakaľa Marek III.C  53,35 bodov

      Školské kolo súťaže Spracovanie informácií na počítači (SIP) prebehlo 26. 11. 2018 v IKT č.2. Najlepšie výsledky v jednotlivých kategóriách dosiahli:

      Písanie na počítači - rýchlosť a presnosť odpisu: Chmelan   Marek - I. C     2 941 úderov za 10 minút

      Úprava textu na počítači – UTX - úprava elektronického textu pomocou korektorských značiek: Hablák Jakub II.E - 4 200 bodov

       Wordprocessing -  profesionálne spracovanie textu – úprava rozsiahleho textu na základe pokynov uvedených v pracovnom liste: Chmelan   Marek  - I. C  90 % bodov

       

      Blahoželáme a prajeme veľa vytrvalosti pri príprave do krajského kola, ktoré sa uskutoční 14. februára 2019.

     • ŠTUDENTSKÁ KVAPKA KRVI

     • Slovo „dospelosť“ ukrýva mnoho zmien, ktoré musí mladý človek v sebe urobiť – byť zodpovedný za svoje skutky a správanie, byť svedomitý, viac hľadieť na druhých ako na seba a robiť pre nich to, na čom skutočne záleží!

      Naši štvrtáci zo IV. C, IV. G a IV. H si onedlho slová o zodpovednosti a dospelosti vypočujú na svojich stužkových slávnostiach, ktoré práve chystajú. Ešte predtým si však pod vedením triednej učiteľky IV. H triedy, Mgr. Tomáňovej, utužili svoje kolektívy pre dobrú a šľachetnú vec – zúčastnili sa akcie „Kvapka krvi“, na ktorej sa stali darcami  v nemocnici v Dolnom Kubíne.  Aj týmto krásnym gestom dokázali , že brána do sveta dospelých, do ktorej vstúpia cez stužkovú, je pre nich otvorená a že zodpovedným prístupom k životu a skutkami lásky naplnia nielen svoje srdce, ale pomôžu aj iným plnohodnotne žiť.