• Maturanti - ponuka DOD na FEIT - Žilina

     • Veľmi pekne Vás pozdravujem. Vzhľadom k tomu, že spoločenská situácia sa dynamicky mení a perspektíva osobných stretnutí so študentmi je nízka,  rozhodli sme sa zorganizovať Online Deň otvorených dverí (ODOD). ODOD sa uskutoční 4.12.2020 od 10.00 - 14.00. hod.

      Súčasťou ODOD budú nielen informácie o štúdiu na FEIT, ale tiež zaujímavé prednášky o moderných technológiách súvisiacich so štúdiom. Viac informácií o ODOD je dostupných na linke: https://feit.uniza.sk/online-den-otvorenych-dveri/

      Online Deň otvorených dverí je súčasťou nášho e-športového eventu UNIZA Masters, nakoľko súčasťou vzdelávania na Fakulte elektrotechniky a informačných technológií je aj dizajn počítačových hier ako súčasť študijného programu Multimediálne inžinierstvo.

      V prípade otázok ma neváhajte kontaktovať. 

      Veľmi pekne ďakujem a želám pevné zdravie.

      ------------------------------

      Prof. Peter Brída, Ph.D.
      Vice-dean for Development and International Co-operation

      UNIVERSITY OF ŽILINA
      Faculty of Electrical Engineering and Information Technology

      Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina, Slovakia
      tel.: +421 41 513 2066 | mobil: +421 905 532 042
      e-mail: peter.brida@feit.uniza.sk 
      web: feit.uniza.sk

     • Plenárne zasadnutie ZRPŠ a triedne rodičovské združenia

     • Vážení rodičia, zákonní zástupcovia,

      Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu nie je možné konať zasadnutie ZRPŠ prezenčnou formou, na akú sme boli zvyknutí. Preto si Vás dovoľujeme osloviť aspoň takto na diaľku s nasledujúcimi informáciami :Plenárne zasadnutie ZRPŠ a triedne schôdzky sa budú konať len dištančnou formou v termíne 26.-27.10.2020.

      Už teraz Vám však boli triednymi učiteľmi zaslané prístupové údaje, prostredníctvom ktorých budete môcť z pohodlia domu hlasovať ohľadom predkladaných dokumentov. Ak sa k Vám doposiaľ tieto prístupové údaje nedostali, prosím, kontaktujte ihneď triedneho učiteľa Vášho dieťaťa.

      Zároveň Vám prostredníctvom správy cez elektronickú triednu knihu ( EduPage) zašleme prezentáciu so všetkými potrebnými údajmi. Taktiež budete oslovení triednymi učiteľmi s termínmi, počas ktorých sa s nimi budete môcť on-line spojiť a prekonzultovať doterajšie výchovno-vzdelávacie výsledky Vašich detí v rámci triednych schôdzok. Pokiaľ sa budete chcieť spojiť aj s majstrami odborného výcviku, resp. inými pedagógmi, vykonajte tak , prosím , telefonicky alebo inou formou po dohode s triednymi učiteľmi.

      Pokiaľ máte teda možnosť, prosíme Vás o preštudovanie si zaslaných dokumentov a v termíne 26.-27.10.2020. o hlasovanie ohľadom výšky príspevku žiaka do pokladne ZRPŠ, schválenia čerpanie prostriedkov ZRPŠ za minulý školský rok, doplnenie dôverníkov triednych aktívov a doplnenie jednotlivých orgánov ZRPŠ z radov zástupcov rodičov.

      Za Váš čas a ochotu Vám vopred ďakujem.

      Ing. Adriana Bellová, riaditeľka školy.

     • Biela pastelka - zbierka na pomoc ľuďom so zrakovým postihnutím

     • Dňa 18. 9. 2020 sa na Slovensku organizovala verejná dobročinná zbierka na pomoc nevidiacim a slabozrakým občanom pod názvom „Biela pastelka“. V tento deň sa v mestách Slovenskej republiky za pomoci dobrovoľníkov – študentov predávali biele pastelky ako symbol sveta nevidiacich a výraz ľudskej solidarity a dobrej vôle. Výnos zbierky je určený na poskytovanie poradenstva a špeciálne výcvikové programy zamerané na výuku chôdze s bielou palicou, čítania a písania Braillovým písmom a iných špeciálnych zručností, ktoré nevidiacim ľuďom pomáhajú priblížiť sa normálnemu životu. Žiacka školská rada v našej škole do tejto zbierky tiež zapojila dobrovoľníkov – našich študentov 4. ročníkov: Šimon Stas, , Tomáš Chrenek, Jakub Kľuska, Eduard Ondrík, Alexander Babic, Ľudovít Drígeľ. Naši žiaci najprv v priestoroch školy a potom aj v Dolnom Kubíne prispeli k realizácii zbierky, podali pomocnú ruku a vyzbierali spolu 376 eur. Ďakujeme!

    • Dištančné vzdelávanie od pondelka 12.10.2020
     • Dištančné vzdelávanie od pondelka 12.10.2020

     • Vážení rodičia, milí študenti, vážené kolegyne a kolegovia,

      na základe dnešnej tlačovej konferencie nášho ministra školstva a informácií v nej obsiahnutých Vám oznamujem, že naša škola, tak ako aj všetky ostatné stredné školy na Slovensku, prechádza od zajtra, t.j. od pondelka 12.10.2020, na dištančnú formu vzdelávania ( týka sa to praktického aj teoretického vyučovania).

      Z tohto dôvodu žiadam všetkých žiakov, aby sa urýchlene skontaktovali s triednymi učiteľmi v prípade, že majú nejaký problém s prístupom do MS Teams, resp. si potrebujú prísť pre učebnice do školy. Zajtra si títo žiaci môžu v spolupráci s triednymi učiteľmi dohodnúť, kedy a ako si vyzdvihnú v priebehu zajtrajška učebnice,či ostatné pre nich potrebné veci, ktoré si nechali v škole.Zároveň žiadam všetkých žiakov, aby ihneď správou cez elektronickú triednu knihu odoslali svojim triednym učiteľom svoje aktuálne mailové adresy a telefónne čísla, cez ktoré ich budú môcť kontaktovať v prípade potreby aj zamestnávatelia, u ktorých prebieha ich praktické vyučovanie.

      Vyučovanie bude prebiehať online podľa platného rozvrhu vyučovania už od utorka 13.10.2020. Každá vyučovacia hodina bude začínať presne v čase určenom rozvrhom vyučovania. Preto žiadam všetkých žiakov, aby v uvedenom čase boli pripojení na MS Teams a riadne sa zúčastňovali online vyučovania. Tento postup je pre všetkých žiakov školy povinný.Zamestnanci školy zajtra prídu riadne do práce .Presnejšie usmernenie Vám zašleme v priebehu zajtrajšieho dňa, prosím sledujte elektronickú triednu knihu a našu webovú stránku.

      Ďakujem za pochopenie a prajem pekný zvyšok víkendu.Ing. Adriana Bellová, riaditeľka školy

     • Európsky deň jazykov

     •  

       

      Aj tento rok si naša škola 25.9.2020 pripomenula Európsky deň jazykov, ktorého cieľom je poukázať na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti. Pri tejto príležitosti vyučujúce cudzích jazykov (ANJ a NEJ) zorganizovali pre žiakov prvých, druhých a tretích ročníkov rôzne aktivity, súťaže a kvízy, v ktorých žiaci mali možnosť preukázať svoje vedomosti o európskych krajinách, jazykoch, ich zvykoch a tradíciách, národných jedlách, športoch a pod. Žiaci si medzi sebou zasúťažili, zabavili sa a na záver dostali aj sladkú odmenu.

    • Pingpong v prírode
     • Pingpong v prírode

     • Vďaka podpore Nadácie Pontis (nadačný fond KIA Motors Slovakia) a ružomberskej firmy VirtualFun realizujeme výstavbu vonkajšieho stolnotenisového ihriska pre rozvoj športových aktivít našich žiakov a širokej verejnosti.

      Až bude ihrisko hotové, usporiadame stolnotenisový miniturnaj, na ktorý vás už teraz srdečne pozývame.

      Sledujte našu Fb stránku: Stredná odborná škola polytechnická Dolný Kubín

      A už sa hrá naplno. Aj v tomto pandemickom období, vieme čas využiť pre posilnenie zdravia. Pohyb na čerstvo vzduchu bol vždy prospešný. Počas týchto slnečných dní sa ponguje počas hodín telesnej výchovy, cez prestávky počas vyučovania, ale aj po vyučovaní. 

    • Veľký olympijský test
     • Veľký olympijský test

     • Mestský úrad v Dolnom Kubíne vyhlásil olympijskú súťaž. Súťaž bude prebiehať počas celého školského roka 2020/2021 a zapojiť sa môžu žiaci ZŠ a SŠ.

      1.kolo začína v septembri a trvá do novembra. Úlohou žiakov je odpovedať na otázky v prílohe a zaslať správne odpovede na mail v prílohe.

      Príloha je stiahnuteľná na linku: Olympijský kvíz

      Víťazov čakajú vecné ceny.

      Želáme vám veľa šťastia :-) 

     • Otvorenie školského roka 2020/21

     • Milí študenti,

      tešíme sa na Vás v novom školskom roku.

       Stretneme sa  02.09.2019  o 07.45 pred vstupnou bránou do školy a vzhľadom na súčasnú situáciu s COVID opatreniami si Vás dovoľujeme upozorniť , že do areálu školy nie je možné vstupovať bez nasadeného rúška a hneď pri vchode je potrebné vykonať dezinfekciu rúk a dodržiavať medzi sebou odstupy.

      Otvorenie školského roka bude realizované od 8.00 hod. v pridelenej učebni podľa rozpisu zverejneného na vstupných dverách. Triedni učitelia si vyzdvihnú svojich žiakov pred vstupnou bránou a privedú ich do pridelenej učebne. 

      Žiadame Vás, resp, Vašich zákonných zástupcov u neplnoletých žiakov o zabezpečenie toho,  aby ste nevstupovali do areálu školy v prípade, že sa u Vás začali prejavovať akékoľvek zdravotné problémy, ktoré by mohli signalizovať nástup ochorenia COVID , resp. iného infekčného ochorenia.

      V takomto prípade vopred telefonicky informujte Vášho triedneho učiteľa a oznámte mu Vašu neprítomnosť na ďalšom vyučovaní.  V prípade žiakov 1. ročníka kontaktujte sekretariát školy (043/5863139)

      Ak  žiaka s príznakmi infekčného ochorenia  zachytíme pri rannom filtri pri vstupe do školy, bude okamžite odoslaný domov, resp. umiestnený do izolačnej miestnosti do času, kým si ho nepríde vyzdvihnúť jeho zákonný zástupca.

      Zároveň je potrebné hneď v tento deň pri príchode do školy  odovzdať Vášmu triednemu učiteľovi vyplnené a podpísané písomné vyhlásenia žiaka o , resp. jeho zákonného zástupcu o bezinfekčnosti žiaka, ktoré tvoria prílohu tohto oznamu.

      Zároveň Vás prosíme, aby ste sa oboznámili s podrobnými inštrukciami pre vstup a pobyt žiakov a ostatných osôb v areáli školy, ktoré sú umiestnené taktiež v aktualitách na našej webovej stránke.

       

      Pokiaľ máte záujem o stravovanie a ešte ste sa nenahlásili  u p. vedúcej školskej jedálne, vyplňte prihlášku (v prílohe)a kontaktujete vedúcu jedálne čo najskôr na tel. č. 0905 754 413, mail: urbanova@sospknazia.sk

      Žiaci, ktorí sú už prihlásení na stravovanie, majú automaticky nahlásený obed od 03.09.2020 ( 02.09.2020 sa žiakom strava ešte nevydáva).

      V prípade, že prihlásený žiak nemá v niektorý deň záujem o stravu, musí si ju deň vopred odhlásiť cez edupage do 14.00 hod.

      Ak ste ešte neuhradili  platby za obedy, vykonajte tak ihneď, prosím.

      Žiaci budú od 1.9.2020 platiť:

      Mesačná platba za obedy pre žiakov: 31,20 €.

      Platby sa uhrádzajú na č..účtu : SK90 8180 0000 0070 0048 3999

      konštantný symbol: 0308, variabilný symbol: 2020 do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť: Meno a priezvisko žiaka., trieda

       

      S pozdravom

       

      Ing. Adriana Bellová

      riaditeľka školy

     •  Pokyny pre žiakov ohľadom organizácie výchovy a vzdelávania pre školský rok 2020/21.

     • Tieto pokyny sú nastavené na tzv. zelenú fázu systému a v prípade, že škola prejde do oranžovej, alebo červenej fázy, bude Škola o tomto vývoji informovať žiakov a ich zákonných zástupcov, ako aj zamestnancov  školy prostredníctvom webovej stránky školy, elektronickej triednej knihy, ako aj prostredníctvom triednych učiteľov. Následne budú tieto pokyny doplnené a aktualizované podľa aktuálnej potreby a platných nariadení.

       Zelená fáza - základné odporúčania pre žiakov a ich zákonných zástupcov

       

      Nasledujúce pokyny sú záväzné pre žiakov školy, u neplnoletého žiaka zodpovedá za ich dodržiavanie zákonný zástupca žiaka.

      V škole prebieha plynulá prevádzka v nezmenenej forme  za dodržiavania zvýšených hygienicko - epidemiologických opatrení , vyučuje sa podľa platných vzdelávacích programov , prebieha riadne teoretické aj praktické vyučovanie.

          Pri ceste do školy sa žiaci riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ.

      1/ Žiaci do areálu školy nesmú  vstupovať bez nasadeného rúška a hneď pri vchode musia vykonať dezinfekciu rúk a dodržiavať medzi sebou odstupy, priebežne si umývať ruky ( dodržiava sa opatrenie ROR - Rúško, Odstup, Ruky).  Každý žiak je povinný mať na každý deň k dispozícii dve rúška  ( jedno náhradné) a papierové jednorazové vreckovky.  Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch školy, okrem svojej triedy a interných priestorov školy, kde prebieha jeho výučba s výnimkou tých vyučovacích hodín, kde dochádza k spájaniu žiakov z viacerých tried v rámci 1 učebnej skupiny. Taktiež žiak je povinný mať nasadené rúško aj počas praktického vyučovania, ak výučba prebieha v dielni, alebo na pracovisku zamestnávateľa, kde dochádza k premiešavaniu žiakov z viacerých učebných skupín.

       Počas obdobia 2.9.-15.9.2020  žiaci povinne nosia rúško aj v priestoroch svojej triedy, po tomto období, ak sa škola nachádza v tzv. zelenej fáze, v priestoroch svojej triedy žiaci nemusia nosiť rúško.

       Žiaci sú povinní počas pobytu v škole dodržiavať hygienické pravidlá pri kašlaní a kýchaní.  Vo vestibuloch budov sú umiestnené smetné koše na odhadzovanie použitých jednorázových rúšok a papierových vreckoviek. Mimo tieto koše žiaci nesmú rúška  a papierové vreckovky odhadzovať v priestoroch školy.

       Žiaci  sú povinní podrobiť sa rannému filtru, kedy poverení zamestnanci školy náhodným výberom kontrolujú teplotu žiakovi a sledujú výskyt možných príznakov infekčného ochorenia u žiaka. V prípade, že pri rannom filtri budú u žiaka zistené  akékoľvek zdravotné problémy, ktoré by mohli signalizovať nástup ochorenia COVID , resp. iného infekčného ochorenia,  bude tento žiak odoslaný domov, resp. v prípade neplnoletého žiaka  bude tento umiestnený do izolačnej miestnosti do času, kým si ho nepríde vyzdvihnúť jeho zákonný zástupca.

      Ak má žiak  príznaky infekčného ochorenia, je povinný ostať doma a  vopred telefonicky informovať svojho  triedneho učiteľa a oznámiť  mu svoju  neprítomnosť na ďalšom vyučovaní.  V prípade žiakov 1. ročníka, ak nemajú kontakt na triedneho učiteľa, zákonný zástupca žiaka  kontaktuje sekretariát školy (043/5863139). V prípade podozrenia na ochorenie COVID - 19 žiak nejde priamo k lekárovi, ale kontaktuje ho telefonicky.

      2/ Pri prvom príchode do školy dňa  2.9.2020  je žiak povinný   odovzdať  triednemu učiteľovi žiaka  vyplnené a podpísané písomné čestné vyhlásenia  žiaka  , resp. jeho zákonného zástupcu o bezinfekčnosti žiaka, ktoré tvorí prílohu č. 1   tohto oznamu.  Žiak predkladá  svojmu triednemu učiteľovi následne   vždy po prerušení dochádzky do školy písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenia ( príloha č.2).

       Pokiaľ  zdravotné problémy žiaka boli krátkodobé, t.j. do 3 dní sa žiak vracia zdravý do školy, jeho neprítomnosť v škole ospravedlní jeho zákonný zástupca, resp. sám plnoletý žiak.

      Pokiaľ zdravotné problémy žiaka boli dlhodobejšieho charakteru ( nad 3 dni neprítomnosti v škole), žiak ihneď po príchode do školy musí triednemu učiteľovi, resp. majstrovi odborného výcviku predložiť potvrdenie od lekára o ukončení jeho domácej liečby a písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenia ( príloha č.2). Ak tak žiak nevykoná, nesmie nastúpiť na vyučovanie a bude odoslaný domov, resp. umiestnený  do izolačnej miestnosti              do príchodu jeho zákonného zástupcu, ktorý buď predloží potvrdenie od lekára o ukončení domácej liečby alebo žiaka odvedie zo školy .

          V prípade, že žiak, alebo jeho zákonný zástupca má u žiaka podozrenie  alebo potvrdené ochorenie na COVID - 19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.  To isté platí aj pri nariadení karantény žiakovi lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom.  Za týchto podmienok je žiakovi prerušená dochádzka do školy.

       3/  Ráno po príchode do školy sa žiaci nezdržiavajú zbytočne v spoločných priestoroch školy, ale hneš sa presúvajú do svojej triedy.  V miestnosti, kde sa zdržuje trieda, je zabezpečené týždenníkmi  časté a intenzívne  vetranie. Počas 5-minútovýchvyučovacích  prestávok žiaci neopúšťajú priestory svojej triedy, pokiaľ to nie je nevyhnutné. V termíne 2.-20.9.2020 žiaci nesmú využívať priestory telocvične a ostatné vnútorné priestory na šport, telesná výchova sa realizuje vo vonkajších priestoroch školy.

      Rodičia a iné osoby mimo žiakov a zamestnancov školy do školy nevstupujú, len v nevyhnutných prípadoch. Pri príchode do areálu školy musia mať nasadené rúško a vykonať dezinfekciu  rúk, následne oznámia informátorovi na vrátnici školy účel ich návštevy a ten kontaktuje príslušného zamestnanca školy ohľadom ďalšieho postupu.

      4/  Počas 20 -minútových prestávok žiaci majú možnosť ísť na obed do školskej jedálne, alebo v prípade dobrého počasia sa môžu zdržiavať na školskom dvore pred vchodom do školy .  V rámci týchto opatrení škola nastavila organizáciu vyučovania tak, aby sa v školskej jedálni eliminovali kontakty žiakov z rozdielnych tried. Žiaci budú vstupovať do školskej jedálne za účelom stravovania podľa nasledujúceho rozpisu, pričom mimo tento rozpis žiaci do jedálne vstupovať nesmú. Zároveň je žiakom jednotlivých tried v jedálni  určený sektor, kde sú rozdelení podľa tried a sú povinní  obedovať len v určenom  sektore.  Taktiež pri vstupe do jedálne si žiaci dezinfikujú ruky a počas čakania na vydanie obedu dodržiavajú stanovené odstupy . To isté platí pri odchode z jedálne. Časové intervaly je potrebné žiakmi  dodržiavať, pretože počas striedania žiakov v jedálni je vykonávaná  dezinfekcia stolov a priestorov jedálne.

       

       

      V Dolnom Kubíne, dňa 27.08.2020

       

       

                                                                                       Ing. Adriana Bellová

                                                                                            riaditeľka školy   

     • Rozlúčka s kolegami

     •  

      Ďakujeme Vám za Vašu dlhoročnú kvalitnú a zodpovednú prácu v našej škole.

      Srdečne Vám želáme, nech Vás čakajú len dobré, pokojné, krásne dni a čo najviac pekných chvíľ s milými ľuďmi okolo Vás.

      Ďakujeme!

      Kolegovia a študenti

     • Oznam pre absolventov školy

     • Milí študenti, absolventi našej školy,

      radi by sme Vám predstavili nový pracovný portál - PRÁCA V KOCKE.

      Portál Práca v kocke je určený pre všetkých absolventov predovšetkým stredných odborných škôl, ktorí si hľadajú prvé zamestnanie vo svojom odbore.

      Pre zaregistrovaných absolventov je pripravené spektrum zaujímavých a užitočných školení, vďaka ktorým si nájdu vhodné zamestnanie, identifikujú svoje silné stránky a čo najlepšie sa pripravia na pohovor.

      Všetky tréningy, školenia a konzultácie sú pritom ponúkané zadarmo.  Už čoskoro na portáli pribudnú aj ponuky pracovných miest .  Zatiaľ sa môžete zaregistrovať a vybrať si z ponuky školení.

      Registrovať sa môžu aj študenti, ktorí idú ďalej študovať na vysokú školu a hľadajú si prácu popri škole.

     • Rozlúčka maturantov so školou a odovzdávanie maturitných vysvedčení

     •  

      Tohtoroční maturanti si maturitu veru nevyskúšali.....maturitné vysvedčenie však dostali. Bolo výsledkom celého 4-ročného štúdia získané priemerom známok na vysvedčeniach. Dňa 22.5.2020 sa vrátili do našej školy naposledy.

      Naposledy sa stretnúť ako trieda, vidieť spolužiakov, triedne učiteľky. Hoci posledné mesiace v škole neboli, aj tak cítili, že toto lúčenie je už iné. Ich miesta v triede zostanú prázdne, už si ako kolektív nikdy nesadnú na svoje miesto.....prázdne však nezostanú ich srdcia. Budú plné spomienok, zážitkov, spoločných chvíľ, ktoré v škole prežili. Tváre mali zakryté rúškami, žiariace oči však prezrádzali ich mladosť, nádej, vieru v šťastný život. Tie isté oči prezradili aj smútok a nostalgiu, pretože si uvedomovali, že etapa strednej školy sa už skončila a čaká ich nová, ďalšia.....vraví sa, že všetko krásne musí skončiť, aby ešte niečo krajšie mohlo začať.

      Preto všetkým absolventom školy prajeme v ďalšom živote veľa úspechov, pokoja, šťastia a viery v seba samého! Veríme, že na školu im zostanú len krásne spomienky!

     • Informácia k vyučovaniu od 22. - 30.6.2020

     • Milí študenti, vážení zákonní zástupcovia,

      Podľa usmernenia ministerstva školstva  a zriaďovateľa školy riaditeľka školy rozhodla, že vyučovanie v našej škole bude aj naďalej pokračovať dištančnou formou  v čase   od  22.- 26.6.2020.

      V posledných dvoch dňoch školského roka bude prebiehať odovzdávanie učebníc a vydanie vysvedčení  podľa nasledujúceho rozpisu :  

      29.6.2020: I.A, I.C, I.E, II.A, II.B, II.C
      30.6.2020: II.E, II.H, III.C, III.E, III.H

      Podrobnejšie  informácie o počte učebníc a  povinnostiach, ktoré si máte splniť,  Vám zašlú triedni učitelia.

      Každý žiak musí  dodržiavať hygienicko-epidemiologické opatrenia na prevenciu ochorenia Covid-19 počas pobytu v škole   (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR). Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby,  nesmie vstúpiť do priestorov školy.

       

      V Dolnom Kubíne, dňa 17.06.2020

       

      Ing. Adriana Bellová

      riaditeľka školy

     • Oznámenie o konaní 2. kola prijímacích skúšok

     • Stredná odborná škola polytechnická Dolný Kubín -Kňažia po odsúhlasení pedagogickou radou školy bude realizovať 2. kolo prijímacích skúšok na nenaplnený počet miest po 1. kole prijímacích skúšok.

      Voľné miesta pre školský rok 2020/21 ostali v nasledovných odboroch :

             Študijné 4-ročné odbory s maturitou :

      1/  2411 K  mechanik nastavovač  - 11 miest

      2/  2426 K programátor obrábacích  a zváracích strojov a zariadení - 1 miesto

      3/  2413 K mechanik strojov a zariadení  - 6 miest

            Učebné 3-ročné modbory :

      1/  2423 H nástrojár - 2 miesta

      2/  2683 H 11  elektromechanik-silnoprúdová technika - 2 miesta

       

      Prihlášky do 2. kola prijímacích skúšok môžu uchádzači zasielať elektronicky na e-mailovú adresu sekretariat@sospknazia.sk, alebo poštou na adresu školy  do 15.06.2020 ( rozhodujúci je dátum doručenia škole).  Prijímacie skúšky sa budú konať 17.06.2020.

      Kritériá pre prijímacie skúšky v 2. kole sú totožné s kritériami pre 1. kolo prijímacích skúšok.

      V Dolnom Kubíne, dňa 05.06.2020

                                                                                      Ing. Adriana Bellová, riaditeľka školy

     • Rozhodnutie RŠ o záverečných skúškach

     • Na základe Rozhodnutia o termínoch a organizácii záverečnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020, podľa § 150, ods. 8 a § 161, písm. k)  zákona č. 245/2008 Z .z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určujem skupiny príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítajú do hodnotenia jednotlivých častí záverečnej skúšky pre jednotlivé odbory v prílohe.

      Ing. Adriana Bellová, RŠ