• Ústne maturitné skúšky

     • Od 23. 5. do 27. 5. prebiehali u nás v škole ústne maturitné skúšky. Maturanti zo 4. C, 4. H a 4. E svoje vedomosti zo SJL, ANJ a odborných predmetov preukázali už priamo pri zelenom stole. Skúška dospelosti je teda za nimi. Všetkým absolventom našej školy prajeme veľa šťastia a úspechov v ich ďalšom živote!

     • Preventívna aktivita pre žiakov druhých ročníkov

     • V stredu 18. 5. 2022 sa v našej škole konala preventívna aktivita zástupcov prokuratúry a oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pre žiakov 2. ročníkov.  Hlavným cieľom tejto aktivity je Prevencia a právne povedomie študentov o rizikách drogových závislostí a právne následky neuváženého konania.

      Naše pozvanie prijali lektorky JUDr. Ivana Sekerešová – prokurátorka Okresnej prokuratúry Dolný Kubín, Mgr. Lenka Katreniaková - kurátorka z Oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z UPSVaR Dolný Kubín a koordinátorka ochrany detí pred násilím Mgr. Iveta Fedorová.

      Hlavné témy prednášky boli: 

      • Nástrahy v online a reálnom priestore
      • Opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
      • Trestnoprávna zodpovednosť
      • Návykové látky
      • Spôsoby ochrany a kontakty pomoci.

      Počas prednášky lektorky uviedli konkrétne príklady z praxe a premietli zaujímavý krátky film „Povedz NIE vydieraniu detí na internetehttps://www.youtube.com/watch?v=TEqbjXvvjos

      Do pozornosti dali aj kampaň „Povedz mi to do očí“ zameranú proti internetovému hejtovaniu. Hejt nie je názor, je to iba hlúpa urážka, ktorá často môže niekomu ublížiť. Viac videí a informácií nájdete na stránke http://www.povedzmitodooci.sk.

      Aktivity sa zúčastnili študenti tried 2.A, 2.B, 2.C a 2.E s pedagogickým dozorom MOV, vyučujúcimi a členmi inkluzívneho tímu v dvoch blokoch. 

      Lektorkám ďakujeme za dôležité informácie a študentom za to, že ich so záujmom  vnímali a prispievali do diskusie. Aktivitu zabezpečil inkluzívny tím.

     • Výsledky prijímacích skúšok pre šk.r. 2022/23

     • Vážení rodičia, milí žiaci 9. ročníka,

      Ďakujeme, že ste nám prejavili dôveru zaslaním prihlášky na štúdium na našej škole.

      Aktuálne zverejňujeme konečné výsledky prijímacieho konania do učebných a študijných odborov (podľa kritérií určených školou pre tento školský rok).

      Rozhodnutia o prijatí, resp. neprijatí na štúdium, Vám doručujeme prostredníctvom pošty. V prípade, že ste boli prijatí na našu školu, je nevyhnutné  poslať nám späť vyplnené a podpísané Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na vzdelávanie na našej škole a najneskôr do 23.5.2022 do 23.59 hod.  Rozhodujúci je termín odoslania potvrdenia  škole. Potvrdenie je možné poslať bežnou poštou, doručiť osobne alebo poslať vyplnené a podpísané oboma zákonnými zástupcami žiaka a následne zoskenované cez Edupage alebo prostredníctvom mailu na sekretariat@sospknazia.sk .

      • Príloha  - Potvrdenie o nastúpení-nenastúpení žiaka

      Pokiaľ ste prijatí neboli, prikladáme Vám k rozhodnutiu formulár na Odvolanie sa voči neprijatiu na štúdium, ktoré je potrebné doručiť škole do 5 dní od doručenia rozhodnutia. Odvolanie je potrebné škole poslať bežnou poštou alebo doručiť osobne, nie je možné využiť elektronické zaslanie.

      V prípade, že Vám nebolo z nejakého nepredvídaného dôvodu doručené rozhodnutie o prijatí/neprijatí na štúdium, prosíme Vás, kontaktujte nás telefonicky, aby sme tento problém odstránili (t.č. 043/5863139).

      Pokiaľ budete mať záujem o ubytovanie žiaka na školskom internáte od septembra 2022, prosíme Vás o informáciu obratom na t.č. 043/5863139.

      Tešíme sa na skoré stretnutie s Vami.

      Ing. Adriana Bellová

     • Preventívna aktivita v našej škole

     •  

      V pondelok, 25. 4. 2022 sa v našej škole konala Preventívna aktivita zástupcov prokuratúry a oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pre žiakov 1. ročníkov. 

      Naše pozvanie prijali lektorky JUDr. Ivana Sekerešová – prokurátorka Okresnej prokuratúry Dolný Kubín, Mgr. Lenka Katreniaková - kurátorka z Oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z UPSVaR Dolný Kubín a koordinátorka ochrany detí pred násilím Mgr. Iveta Fedorová.

      Hlavné témy prednášky boli: 

      • Nástrahy v online a reálnom priestore
      • Opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
      • Trestnoprávna zodpovednosť
      • Návykové látky
      • Spôsoby ochrany a kontakty pomoci.

      Počas prednášky lektorky uviedli konkrétne príklady z praxe a premietli zaujímavý krátky film „Povedz NIE vydieraniu detí na internete“ (https://www.youtube.com/watch?v=TEqbjXvvjos). Aktivity sa zúčastnili študenti tried 1.A, 1.C a 1.E s pedagogickým dozorom MOV v dvoch blokoch. 

      Lektorkám ďakujeme za dôležité informácie a študentom za to, že ich so záujmom  vnímali a prispievali do diskusie.

      Aktivitu organizačne zabezpečil inkluzívny tím.

       

     • Veľa šťastia, naši maturanti!

     • A je to tu! Naším štvrtákom sa od pondelka 3.5.2022 začali praktické maturitné skúšky. Po nich ešte pár dní v škole a od 23.5.2022 ich čakajú  ústne  skúšky!

      Prajeme Vám veľa šťastia,  nech sa skúšky vydaria a urobíte radosť svojím rodičom, učiteľom a  všetkým ktorí Vás podporovali,  ale hlavne sebe! 

     • Deň Zeme

     • Dňa 2.5.2022 sa žiaci našej školy zúčastnili akcie, ktorú organizoval MÚ Dolný Kubín pri príležitosti Dňa Zeme. Spoločne sme upratali širšie okolie našej školy a zapojili sme sa tak do výzvy Jarné upratovanie a skrášlenie mesta. Neporiadok v našom okolí je tým, čo nám určite prekáža, preto sme radi prispeli ku skvalitneniu životného prostredia a postarali sme sa o našu prírodu, lebo príroda sa stará o nás.