• Žiacka školská rada v našej škole

     • Milí študenti, najmä prváci!

      V našej škole vykonáva svoju činnosť aj Žiacka školská rada (ŽŠR), ktorej predseda aj členovia sú naši žiaci z jednotlivých tried všetkých ročníkov. Všetci členovia sa stretávajú 1x mesačne, podľa potreby aj častejšie, pri organizovaní a realizácii školských akcií a programov. Medzi každoročné patria napr. Bažantský pre prvákov, Mikuláš v škole, Vianočný program spojený s futbalovým turnajom, koncoročné športové hry a vedomostné súťaže, ktoré ste si teraz mohli vyskúšať a zažiť aj na začiatku školského roka. Zástupcovia - členovia jednotlivých tried môžu na našich stretnutiach predkladať aj vaše pripomienky, návrhy, nápady na zlepšenie vyučovacieho procesu na teoretickom aj praktickom vyučovaní a vaše sťažnosti či požiadavky sú diskutované aj s vedením školy. Určite mnohí z vás skrývajú v sebe tvorivého a nápaditého ducha, ste rodení organizátori či moderátori alebo máte zmysel pre humor a zábavu či dušu pre umelecké cítenie. A práve takýchto ochotných nových študentov naša ŽŠR potrebuje. Tí, čo neváhate podať svoju pomocnú ruku pri organizovaní školských akcií, môžete pomôcť pri predkladaní a riešení problémov žiakov a chcete spolupracovať s ostatnými študentami školy pri realizácii činností, môžete sa prihlásiť u mňa - koordinátorky ŽŠR, Mgr. Magdalény Turčinovej. Veľmi uvítam najmä aktívnych a pre dobrú vec zapálených prvákov :)

     • Európsky deň jazykov

     • Pri príležitosti 20. výročia si naša škola pripomenula Európsky deň jazykov, ktorého cieľom je poukázať na dôležitosť učenie sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti. Pri tejto príležitosti vyučujúce anglického jazyka zorganizovali pre žiakov prvých, druhých a tretích ročníkov rôzne aktivity, súťaže a kvízy, v ktorých žiaci mali možnosť preukázať svoje vedomosti o európskych krajinách, jazykoch, ich zvykoch a tradíciách, národných jedlách, športoch a pod. Žiaci si medzi sebou zasúťažili a zabavili sa.

     • Triedime odpad v každej triede

     • Vďaka projektu EKO ALARM z nadácie Živica a Ekopolis sme získali 54 košov na triedenie odpadu. Koše sme umiestnili do 18 učební, aby Vám boli hneď poruke a keď budete vyhadzovať odpad, aby ste premýšľali, kam s ním. Takmer všetky druhy obalov, ktoré tvoria najväčšiu časť komunálneho odpadu, sú cenné suroviny, preto je dôležité triediť ich, aby sa mohli  ďalej spracovávať. 

      V našej škole už máme vytvorený systém triedenia odpadu, zberné koše na chodbách a aj kontajnery, ktorých zber zabezpečujú technické služby. Menšími košmi v triedach chceme ešte viac uľahčiť triedenie odpadu, veď ochrana životného prostredia sa týka každého z nás.

      Do žltého koša patria plasty - PET fľaše od nápojov, igelitové a mikroténové vrecká, fólie, polystyrén, ale aj tetrapakové krabice z nápojov a tiež kovové plechovky. Objem fliaš je potrebné znížiť stlačením. Nevhadzujú sa novodurové rúrky, obaly od motorových olejov, chemikálií a farieb.

      Do modrého koša patrí papier - Noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky, škatule, kartóny, papierové obaly. Nevhadzuje sa mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtovaný papier a použité  hygienické potreby.

      Do hnedého koša patrí ostatný zmiešaný odpad.

      Veríme, že aj Vy, milí študenti, pomôžete naším pani upratovačkám správnym triedením odpadu, pretože doteraz mnohokrát túto prácu vykonávali pri vyprázdňovaní košov za Vás. 

     • Turistika - Racibor

     • Dňa 8. septembra 2021 sa žiaci 1.E zúčastnili turistického výletu do Raciboru. Cestou sa žiaci zastavili pri cintoríne v Kňažej, kaplnke Božieho milosrdenstva a v Racibore nakŕmili lamu. Ranná hmla s blížiacim sa obedom opadla a žiakom sa naskytli krásne výhľady na Oravský hrad a okolie. Sprievod žiakov tvorili Ing. Rovný, Mgr. Mrazovská a Mgr. Zemenčíková.

     • Ekologický deň

     • Aj v tomto školskom roku u nás prebehol  Ekologický deň.

      Na jeho začiatku žiaci 2. ročníka  mali po triedach besedy s ekologickou tematikou.

      Prijali sme  pozvanie Občianskeho združenia Upracme Slovensko a v druhej časti dňa sme sa zapojili   do  národného čistenia krajiny pod názvom UpracmeSlovensko – Svetový čistiaci deň 2021. 
      Z
      bierali sme odpadu v našom okolí,  čistili sme areál školy. 

      Celosvetové upratovaniu voľne pohodeného odpadu a čiernych skládok bolo určené medzinárodnou  organizáciou na sobotu 18.septembra.Školy majú svoje brány cez víkend zatvorené.  Môžu sa so svojimištudentami zapojiť do tejto aktivity v akýkoľvek iný deň. Našej škole vyhovoval 8.september 2021.

     • Vyšnokubínske skalky - turistika

     • Dolný Kubín ponúka širokú škálu turistických prechádzok. Žiaci II.C sa 7. septembra 2021 prešli od pošty na Vyšnokubínske skalky. Hmlový závoj im občas odkryl krásne výhľady. Pedagogický dozor vykonávali Mgr. Škulecová PhD, Ing. Remková a Mgr. Ptačinová.

     • Cestou necestou k sv. Vendelínovi

     • Dňa 7.8.2021 sa žiaci z 2.A učebného odboru autoopravár mechanik zúčastnili turistického výletu ku kaplnke sv.Vendelína. Zaránky bola hmla a rosa, ale s pribúdajúcim časom sa vyhuplo slnko a deň sa vydaril. Sprievod žiakov tvoril tr. učiteľ Ing. Urban S. a MOV Chomistek J.