• Otvorenie školského roka 2020/21

     • Milí študenti,

      tešíme sa na Vás v novom školskom roku.

       Stretneme sa  02.09.2019  o 07.45 pred vstupnou bránou do školy a vzhľadom na súčasnú situáciu s COVID opatreniami si Vás dovoľujeme upozorniť , že do areálu školy nie je možné vstupovať bez nasadeného rúška a hneď pri vchode je potrebné vykonať dezinfekciu rúk a dodržiavať medzi sebou odstupy.

      Otvorenie školského roka bude realizované od 8.00 hod. v pridelenej učebni podľa rozpisu zverejneného na vstupných dverách. Triedni učitelia si vyzdvihnú svojich žiakov pred vstupnou bránou a privedú ich do pridelenej učebne. 

      Žiadame Vás, resp, Vašich zákonných zástupcov u neplnoletých žiakov o zabezpečenie toho,  aby ste nevstupovali do areálu školy v prípade, že sa u Vás začali prejavovať akékoľvek zdravotné problémy, ktoré by mohli signalizovať nástup ochorenia COVID , resp. iného infekčného ochorenia.

      V takomto prípade vopred telefonicky informujte Vášho triedneho učiteľa a oznámte mu Vašu neprítomnosť na ďalšom vyučovaní.  V prípade žiakov 1. ročníka kontaktujte sekretariát školy (043/5863139)

      Ak  žiaka s príznakmi infekčného ochorenia  zachytíme pri rannom filtri pri vstupe do školy, bude okamžite odoslaný domov, resp. umiestnený do izolačnej miestnosti do času, kým si ho nepríde vyzdvihnúť jeho zákonný zástupca.

      Zároveň je potrebné hneď v tento deň pri príchode do školy  odovzdať Vášmu triednemu učiteľovi vyplnené a podpísané písomné vyhlásenia žiaka o , resp. jeho zákonného zástupcu o bezinfekčnosti žiaka, ktoré tvoria prílohu tohto oznamu.

      Zároveň Vás prosíme, aby ste sa oboznámili s podrobnými inštrukciami pre vstup a pobyt žiakov a ostatných osôb v areáli školy, ktoré sú umiestnené taktiež v aktualitách na našej webovej stránke.

       

      Pokiaľ máte záujem o stravovanie a ešte ste sa nenahlásili  u p. vedúcej školskej jedálne, vyplňte prihlášku (v prílohe)a kontaktujete vedúcu jedálne čo najskôr na tel. č. 0905 754 413, mail: urbanova@sospknazia.sk

      Žiaci, ktorí sú už prihlásení na stravovanie, majú automaticky nahlásený obed od 03.09.2020 ( 02.09.2020 sa žiakom strava ešte nevydáva).

      V prípade, že prihlásený žiak nemá v niektorý deň záujem o stravu, musí si ju deň vopred odhlásiť cez edupage do 14.00 hod.

      Ak ste ešte neuhradili  platby za obedy, vykonajte tak ihneď, prosím.

      Žiaci budú od 1.9.2020 platiť:

      Mesačná platba za obedy pre žiakov: 31,20 €.

      Platby sa uhrádzajú na č..účtu : SK90 8180 0000 0070 0048 3999

      konštantný symbol: 0308, variabilný symbol: 2020 do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť: Meno a priezvisko žiaka., trieda

       

      S pozdravom

       

      Ing. Adriana Bellová

      riaditeľka školy

     •  Pokyny pre žiakov ohľadom organizácie výchovy a vzdelávania pre školský rok 2020/21.

     • Tieto pokyny sú nastavené na tzv. zelenú fázu systému a v prípade, že škola prejde do oranžovej, alebo červenej fázy, bude Škola o tomto vývoji informovať žiakov a ich zákonných zástupcov, ako aj zamestnancov  školy prostredníctvom webovej stránky školy, elektronickej triednej knihy, ako aj prostredníctvom triednych učiteľov. Následne budú tieto pokyny doplnené a aktualizované podľa aktuálnej potreby a platných nariadení.

       Zelená fáza - základné odporúčania pre žiakov a ich zákonných zástupcov

       

      Nasledujúce pokyny sú záväzné pre žiakov školy, u neplnoletého žiaka zodpovedá za ich dodržiavanie zákonný zástupca žiaka.

      V škole prebieha plynulá prevádzka v nezmenenej forme  za dodržiavania zvýšených hygienicko - epidemiologických opatrení , vyučuje sa podľa platných vzdelávacích programov , prebieha riadne teoretické aj praktické vyučovanie.

          Pri ceste do školy sa žiaci riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ.

      1/ Žiaci do areálu školy nesmú  vstupovať bez nasadeného rúška a hneď pri vchode musia vykonať dezinfekciu rúk a dodržiavať medzi sebou odstupy, priebežne si umývať ruky ( dodržiava sa opatrenie ROR - Rúško, Odstup, Ruky).  Každý žiak je povinný mať na každý deň k dispozícii dve rúška  ( jedno náhradné) a papierové jednorazové vreckovky.  Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch školy, okrem svojej triedy a interných priestorov školy, kde prebieha jeho výučba s výnimkou tých vyučovacích hodín, kde dochádza k spájaniu žiakov z viacerých tried v rámci 1 učebnej skupiny. Taktiež žiak je povinný mať nasadené rúško aj počas praktického vyučovania, ak výučba prebieha v dielni, alebo na pracovisku zamestnávateľa, kde dochádza k premiešavaniu žiakov z viacerých učebných skupín.

       Počas obdobia 2.9.-15.9.2020  žiaci povinne nosia rúško aj v priestoroch svojej triedy, po tomto období, ak sa škola nachádza v tzv. zelenej fáze, v priestoroch svojej triedy žiaci nemusia nosiť rúško.

       Žiaci sú povinní počas pobytu v škole dodržiavať hygienické pravidlá pri kašlaní a kýchaní.  Vo vestibuloch budov sú umiestnené smetné koše na odhadzovanie použitých jednorázových rúšok a papierových vreckoviek. Mimo tieto koše žiaci nesmú rúška  a papierové vreckovky odhadzovať v priestoroch školy.

       Žiaci  sú povinní podrobiť sa rannému filtru, kedy poverení zamestnanci školy náhodným výberom kontrolujú teplotu žiakovi a sledujú výskyt možných príznakov infekčného ochorenia u žiaka. V prípade, že pri rannom filtri budú u žiaka zistené  akékoľvek zdravotné problémy, ktoré by mohli signalizovať nástup ochorenia COVID , resp. iného infekčného ochorenia,  bude tento žiak odoslaný domov, resp. v prípade neplnoletého žiaka  bude tento umiestnený do izolačnej miestnosti do času, kým si ho nepríde vyzdvihnúť jeho zákonný zástupca.

      Ak má žiak  príznaky infekčného ochorenia, je povinný ostať doma a  vopred telefonicky informovať svojho  triedneho učiteľa a oznámiť  mu svoju  neprítomnosť na ďalšom vyučovaní.  V prípade žiakov 1. ročníka, ak nemajú kontakt na triedneho učiteľa, zákonný zástupca žiaka  kontaktuje sekretariát školy (043/5863139). V prípade podozrenia na ochorenie COVID - 19 žiak nejde priamo k lekárovi, ale kontaktuje ho telefonicky.

      2/ Pri prvom príchode do školy dňa  2.9.2020  je žiak povinný   odovzdať  triednemu učiteľovi žiaka  vyplnené a podpísané písomné čestné vyhlásenia  žiaka  , resp. jeho zákonného zástupcu o bezinfekčnosti žiaka, ktoré tvorí prílohu č. 1   tohto oznamu.  Žiak predkladá  svojmu triednemu učiteľovi následne   vždy po prerušení dochádzky do školy písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenia ( príloha č.2).

       Pokiaľ  zdravotné problémy žiaka boli krátkodobé, t.j. do 3 dní sa žiak vracia zdravý do školy, jeho neprítomnosť v škole ospravedlní jeho zákonný zástupca, resp. sám plnoletý žiak.

      Pokiaľ zdravotné problémy žiaka boli dlhodobejšieho charakteru ( nad 3 dni neprítomnosti v škole), žiak ihneď po príchode do školy musí triednemu učiteľovi, resp. majstrovi odborného výcviku predložiť potvrdenie od lekára o ukončení jeho domácej liečby a písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenia ( príloha č.2). Ak tak žiak nevykoná, nesmie nastúpiť na vyučovanie a bude odoslaný domov, resp. umiestnený  do izolačnej miestnosti              do príchodu jeho zákonného zástupcu, ktorý buď predloží potvrdenie od lekára o ukončení domácej liečby alebo žiaka odvedie zo školy .

          V prípade, že žiak, alebo jeho zákonný zástupca má u žiaka podozrenie  alebo potvrdené ochorenie na COVID - 19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.  To isté platí aj pri nariadení karantény žiakovi lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom.  Za týchto podmienok je žiakovi prerušená dochádzka do školy.

       3/  Ráno po príchode do školy sa žiaci nezdržiavajú zbytočne v spoločných priestoroch školy, ale hneš sa presúvajú do svojej triedy.  V miestnosti, kde sa zdržuje trieda, je zabezpečené týždenníkmi  časté a intenzívne  vetranie. Počas 5-minútovýchvyučovacích  prestávok žiaci neopúšťajú priestory svojej triedy, pokiaľ to nie je nevyhnutné. V termíne 2.-20.9.2020 žiaci nesmú využívať priestory telocvične a ostatné vnútorné priestory na šport, telesná výchova sa realizuje vo vonkajších priestoroch školy.

      Rodičia a iné osoby mimo žiakov a zamestnancov školy do školy nevstupujú, len v nevyhnutných prípadoch. Pri príchode do areálu školy musia mať nasadené rúško a vykonať dezinfekciu  rúk, následne oznámia informátorovi na vrátnici školy účel ich návštevy a ten kontaktuje príslušného zamestnanca školy ohľadom ďalšieho postupu.

      4/  Počas 20 -minútových prestávok žiaci majú možnosť ísť na obed do školskej jedálne, alebo v prípade dobrého počasia sa môžu zdržiavať na školskom dvore pred vchodom do školy .  V rámci týchto opatrení škola nastavila organizáciu vyučovania tak, aby sa v školskej jedálni eliminovali kontakty žiakov z rozdielnych tried. Žiaci budú vstupovať do školskej jedálne za účelom stravovania podľa nasledujúceho rozpisu, pričom mimo tento rozpis žiaci do jedálne vstupovať nesmú. Zároveň je žiakom jednotlivých tried v jedálni  určený sektor, kde sú rozdelení podľa tried a sú povinní  obedovať len v určenom  sektore.  Taktiež pri vstupe do jedálne si žiaci dezinfikujú ruky a počas čakania na vydanie obedu dodržiavajú stanovené odstupy . To isté platí pri odchode z jedálne. Časové intervaly je potrebné žiakmi  dodržiavať, pretože počas striedania žiakov v jedálni je vykonávaná  dezinfekcia stolov a priestorov jedálne.

       

       

      V Dolnom Kubíne, dňa 27.08.2020

       

       

                                                                                       Ing. Adriana Bellová

                                                                                            riaditeľka školy