• Oznam pre absolventov školy

     • Milí študenti, absolventi našej školy,

      radi by sme Vám predstavili nový pracovný portál - PRÁCA V KOCKE.

      Portál Práca v kocke je určený pre všetkých absolventov predovšetkým stredných odborných škôl, ktorí si hľadajú prvé zamestnanie vo svojom odbore.

      Pre zaregistrovaných absolventov je pripravené spektrum zaujímavých a užitočných školení, vďaka ktorým si nájdu vhodné zamestnanie, identifikujú svoje silné stránky a čo najlepšie sa pripravia na pohovor.

      Všetky tréningy, školenia a konzultácie sú pritom ponúkané zadarmo.  Už čoskoro na portáli pribudnú aj ponuky pracovných miest .  Zatiaľ sa môžete zaregistrovať a vybrať si z ponuky školení.

      Registrovať sa môžu aj študenti, ktorí idú ďalej študovať na vysokú školu a hľadajú si prácu popri škole.

     • Rozlúčka maturantov so školou a odovzdávanie maturitných vysvedčení

     •  

      Tohtoroční maturanti si maturitu veru nevyskúšali.....maturitné vysvedčenie však dostali. Bolo výsledkom celého 4-ročného štúdia získané priemerom známok na vysvedčeniach. Dňa 22.5.2020 sa vrátili do našej školy naposledy.

      Naposledy sa stretnúť ako trieda, vidieť spolužiakov, triedne učiteľky. Hoci posledné mesiace v škole neboli, aj tak cítili, že toto lúčenie je už iné. Ich miesta v triede zostanú prázdne, už si ako kolektív nikdy nesadnú na svoje miesto.....prázdne však nezostanú ich srdcia. Budú plné spomienok, zážitkov, spoločných chvíľ, ktoré v škole prežili. Tváre mali zakryté rúškami, žiariace oči však prezrádzali ich mladosť, nádej, vieru v šťastný život. Tie isté oči prezradili aj smútok a nostalgiu, pretože si uvedomovali, že etapa strednej školy sa už skončila a čaká ich nová, ďalšia.....vraví sa, že všetko krásne musí skončiť, aby ešte niečo krajšie mohlo začať.

      Preto všetkým absolventom školy prajeme v ďalšom živote veľa úspechov, pokoja, šťastia a viery v seba samého! Veríme, že na školu im zostanú len krásne spomienky!

     • Informácia k vyučovaniu od 22. - 30.6.2020

     • Milí študenti, vážení zákonní zástupcovia,

      Podľa usmernenia ministerstva školstva  a zriaďovateľa školy riaditeľka školy rozhodla, že vyučovanie v našej škole bude aj naďalej pokračovať dištančnou formou  v čase   od  22.- 26.6.2020.

      V posledných dvoch dňoch školského roka bude prebiehať odovzdávanie učebníc a vydanie vysvedčení  podľa nasledujúceho rozpisu :  

      29.6.2020: I.A, I.C, I.E, II.A, II.B, II.C
      30.6.2020: II.E, II.H, III.C, III.E, III.H

      Podrobnejšie  informácie o počte učebníc a  povinnostiach, ktoré si máte splniť,  Vám zašlú triedni učitelia.

      Každý žiak musí  dodržiavať hygienicko-epidemiologické opatrenia na prevenciu ochorenia Covid-19 počas pobytu v škole   (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR). Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby,  nesmie vstúpiť do priestorov školy.

       

      V Dolnom Kubíne, dňa 17.06.2020

       

      Ing. Adriana Bellová

      riaditeľka školy

     • Oznámenie o konaní 2. kola prijímacích skúšok

     • Stredná odborná škola polytechnická Dolný Kubín -Kňažia po odsúhlasení pedagogickou radou školy bude realizovať 2. kolo prijímacích skúšok na nenaplnený počet miest po 1. kole prijímacích skúšok.

      Voľné miesta pre školský rok 2020/21 ostali v nasledovných odboroch :

             Študijné 4-ročné odbory s maturitou :

      1/  2411 K  mechanik nastavovač  - 11 miest

      2/  2426 K programátor obrábacích  a zváracích strojov a zariadení - 1 miesto

      3/  2413 K mechanik strojov a zariadení  - 6 miest

            Učebné 3-ročné modbory :

      1/  2423 H nástrojár - 2 miesta

      2/  2683 H 11  elektromechanik-silnoprúdová technika - 2 miesta

       

      Prihlášky do 2. kola prijímacích skúšok môžu uchádzači zasielať elektronicky na e-mailovú adresu sekretariat@sospknazia.sk, alebo poštou na adresu školy  do 15.06.2020 ( rozhodujúci je dátum doručenia škole).  Prijímacie skúšky sa budú konať 17.06.2020.

      Kritériá pre prijímacie skúšky v 2. kole sú totožné s kritériami pre 1. kolo prijímacích skúšok.

      V Dolnom Kubíne, dňa 05.06.2020

                                                                                      Ing. Adriana Bellová, riaditeľka školy