• Oznam

     • Dňa 21.02. 2020 - Teoretické vyučovanie z technických príčin skrátené do 11.00 hod.

     • Maturita 2020

     • Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti novinku určenú pre maturantov, ktorej cieľom je sprostredkovať žiakom stredných škôl na Slovensku dôležité informácie o maturitnej skúške jednoduchou, im blízkou a zrozumiteľnou formou. Predstavujeme Vám úvodný diel série videí s názvom Ako funguje maturitná skúška, Ako sa hodnotí externá časť maturity a Ako prebieha maturitná skúškaV nich maturanti podávajú svojim rovesníkom jednoduchou formou základné informácie o tom, na čo je dôležité sa pripraviť v externej a písomnej forme internej časti maturitnej skúšky, a aj o tom čo ich čaká pri ústnej maturite. Veríme, že táto pomôcka pre maturantov prispeje vďaka im blízkej forme komunikácie k vytvoreniu jasnejšieho obrazu o tom, na čo sa majú v nadchádzajúcich mesiacoch pripraviť, aby úspešne a bez stresu zvládli svoju „skúšku dospelosti“.

     • Valentínska kvapka krvi

     •  

      Dňa 13.februára sa študenti tretieho ročníka našej školy zúčastnili už 25.ročníka Valentínskej kvapky krvi. Rozhodli sa urobiť čin hodný veľkého srdca, aby darovali krv ľuďom, ktorí s nádejou čakajú na uzdravenie. Všetkým nám ukázali, že #Láska lieči, za čo im patrí naše veľké a úprimné Ďakujeme!!!

     • Netradičná hodina angličtiny

     • Dňa 14.februára 2020 navštívili našu školu francúzska dobrovoľníčka Thais Vinter a rumunská dobrovoľníčka Ruxandra Pasare, obe z organizácie Mladiinfo Dolný Kubín a Mladiinfo Slovensko. V rámci rozvíjania interkultúrnej spolupráce, interkultúrnych vzťahov a neformálneho vzdelávania predstavili našim študentom formou prezentácií svoje domovské krajiny Francúzsko a Rumunsko. Prezentácie doplnili aktivitami, diskusiou a tvorivými úlohami pre študentov. Akcie sa zúčastnili študenti druhých a tretích ročníkov spolu s ich vyučujúcimi. Veríme, že táto interaktívna hodina angličtiny bola pre študentov obohacujúcou a motivujúcou pre ich ďalšie učenie sa cudzieho jazyka.

     • SIP

     • Už siedmym rokom sa zapája naša škola do súťaže SIP - spracovaní informácií na počítači. Žiaci stredných škôl súťažia v 3 kategóriách (písanie na počítači, úprava textu na počítači, profesionálne spracovanie textu – wordprocessing). V októbri 2019 prebehli triedne kolá, 2.12.2019 sme mali školské kolo a 13.2.2020 krajskékolo. Marek Chmelan z II.C odbor mechanik strojov a zariedení sa umiestnil na krásnom 9. mieste v písaní na počítači. V kategórii úprava textu na počítači sme mali 2 zástupcov. Jakub Hablák a Mário Kováčik z III.E odbor mechanik elektrotechnik dosiahli najlepší a druhý vajlepší výsledok vo svojej kategórii, ale nemôžu postúpiť do celoštátneho kola pre nesplnenie limitu. 

     • Lyžiarsky kurz

     • V dňoch 27. – 31. 01. 2020 sme sa zúčastnili lyžiarskeho kurzu v Oraviciach. Počasie bolo napriek horším predpovediam pekné, ale v piatok ráno nás prekvapil dážď. Naša Orava je čarovná, mať na jednom mieste možnosť lyžovať a večer využiť termálne kúpalisko nie je všade. Potešenie bolo aj v tom, že sme odchádzali všetci schopní zlyžovať celú zjazdovku.

     • Vzdelávanie - brána do budúcnosti

     • Do galérie Vzdelávanie - brána do budúcnosti boli pridané fotografie.

      Vedomosti a skúsenosti sú pre žiakov dôležité. Vieme to aj my učiteliaa naším poslaním je pripraviť žiakov pre budúce povolania. Aby žiacidosahovali potrebnú úroveň, je nutné aby krok s dobou držali aj pedagógovia.Preto sme pre našich majstrov odbornej výchovy a nových kolegov pripravili arealizovali v upršaný prázdninový deň školenie na tému:Základy technického kreslenia a modelovania v CAD systémoch.Školenie vzniklo na základe záujmu majstrov a prebehlo na jednotku vpríjemnej atmosfére. Školenie viedol skúsený pedagóg Bc. Alojz Konfala.Účastníci sa zoznámili s programovým vybavením, základmi kreslenia v PC aModelovania v 3D priestore. Záver školenia bol venovaný tvorbe výkresov adiskusii o obsahu ďalšieho prípadného školenia. Veríme, že novonadobudnutévedomosti a zručnosti budú naši majstri naďalej rozvíjať a odovzdávať žiakom.Ďakujeme za prejavený záujem a účasť

     • Komisionálne skúšky za 1. polrok šk.r. 2019/20

     • Vážení študenti!

      V prílohách nájdete harmonogram komisionálnych skúšok pre žiakov, ktorí boli neklasifikovaní v 1. polroku šk. r. 2019/20. Skúšky sa budú konať v dňoch 10. - 20.2.2020 podľa rozpisu. Žiadame Vás, aby ste sa vo vlastnom záujme dôsledne pripravili na komisionálnu skúšku a dostavili sa v stanovenom termíne pred skúšobnú komisiu. Obsahom skúšky je polročné učivo. Zadanie úloh si preberiete od triednych učiteľov.

      V prípade, že sa žiak nemôže zo závažných dôvodov zúčastniť komisionálnej skúšky, je potrebné sa ospravedlniť riaditeľke školy riadnym dokladom. Riaditeľka školy stanoví nový dátum konania komisionálnej skúšky. Klasifikácia musí byť uzatvorená najneskôr do 31.3.2020.V prípade, že sa žiak nedostaví na komisionálnu skúšku bez riadneho ospravedlnenia, bude klasifikovaný stupňom nedostatočný.