• Oznamy
     • Oznamy

     • 1. Slávnostné otvorenie školského roka bude dňa 3.9.2018 o 8.30 hod. v športovej hale.

       

      2. Od 1.9.2019 budú platné nové poplatky za stravu a ubytovanie na školskom internáte:

      • Mesačná platba za obedy pre žiakov: 29,80 €.
      • Mesačná platba za stravovanie pre žiakov ubytovaných v ŠI: 61,- €
      • Mesačná platba za ubytovanie v ŠI: 20,- €
      • Mesačná platba žiakov ubytovaných v ŠI spolu: 81,- €

      Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín a príspevok na režijné náklady (ďalej len príspevok) uhrádza zákonný zástupca žiaka alebo žiak vopred do 20. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza. Úhrada príspevku sa realizuje bezhotovostne na bankový účet č. SK90 8180 0000 0070 0048 3999.

      Novú platbu na mesiac september je potrebné zaslať do 20. augusta 2018.