• Župa ocenila najlepších študentov.

     •     Ešte tesne pred prázdninami sa našim žiakom dostalo ocenenia z rúk županky ŽSK Eriky Jurínyovej a riaditeľky odboru školstva a športu ŽSK Janky Školovej. Zároveň z rúk riaditeľky školy Adriany Bellovej v tejto slávnostnej atmosfére si ocenení žiaci prevzali aj svoje výučné listy ako doklady o úspešnom absolvovaní predchádzajúceho štúdia.

          Za svoje úspechy  v krajskom a celoslovenskom kole  súťaže  Autoopravár junior, ako aj za výborné výsledky dosahované počas celého štúdia  bol ocenený Andrej Sališ.

      Marek Zavoďančík bol ocenený za výborné vzdelávacie výsledky v duálnom systéme vzdelávania. Ocenenie si prevzal aj z rúk zástupcov svojho budúceho zamestnávateľa firmy MIBA Sinter Slovakia, s.r.o.  Anny Michalíkovej a Miroslava Ondreka.

          Oceneným žiakom gratulujeme aj my a prajeme im úspešný štart do života po ukončení štúdia na našej škole.

     • II.B trieda na  výstave 

     • 27.06.2019 žiaci II.B uskutočnili prehliadku dvoch výstav - v Malej výstavnej sieni v Oravskej galérii pod názvom New Glass Folder a obrazov v Mestskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne.

     • Vyšný Kubín

     • Je obdobie školských výletov. Žiaci I.E triedy sa vybrali do Výšného Kubína. Pri Kaštieli Kubínyi zabočili smerom na Osádku. Oproti kaštieľu si všimli pamätník Priadka venovaný matke najznámejšieho slovenského básnika a vyšnokubínskeho rodáka. Ich cesta viedla aj okolo pamätnej tabule pripomínajúcej rodný dom básnika P. O. Hviezdoslava a spisovateľky Margity Figuli. Pokračovali až k autobusovej zastávke Danielovec. Tam zišli na poľnú cestu, ktorá ich priviedla k bývalej strelnici a terajšiemu ihrisku PaintballOrava. Tam sa zmenili na dve skupiny vojakov, ktoré neľútostivo bojovali proti sebe. Po neľútostnm boji do posledného náboja sa posilnili opekačkou a zase sa vrátili do bežného života.

     • Beh mladých

     • V treťom ročníku Behu mladých mala zastúpenie aj naša škola. Marek Šárfy z I.H ako dobrovoľník klubu Garáž a žiaci z I.E svojou aktívnou účasťou pomohli núdznym rodinám z Oravy, ktorým bol výťažok akcie venovaný. Okrem štafetového behu na kilometrovej trati boli aj sprievodné akcie. Naši žiaci si vyskúšali saltá na trampolíne, kráčanie na chodúľoch, kalčeto, stolný tenis. Dávid Serdel bol ocenený za tretie miesto v súťaži Práva dieťaťa. Pohodovú atmosféru slnečného dňa letného slnovratu - 21.júna dotvárala príjemná hudba a chutné občerstvenie. Všetkým účastníkom patrí úprimné poďakovanie, že pomohli dobrej aktivite.

    • Virtuálna realita v autoopravárenstve
     • Virtuálna realita v autoopravárenstve

     • Do galérie Virtuálna realita v autoopravárenstve boli pridané fotografie.

      Autoopravári z 2.A sa zúčatnili prezentácie virtuálnej reality vo firme VirtualFun v Ružomberku. Pod odborným dohľadom si vyskúšali skladanie motora, lyžovanie, lietanie a súbojovú arénu. Zažili veľa zábavy a získali skúsenosti s novými modernými technológiami, ktoré sa pomaly predierajú do každodenného života. Týmto chceme poďakovať p.Sleziakovi, že sa zhostil výkladu a odborného vedenia exkurzie.

     • Naše družstvo 3. miesto na Medzinárodnej súťaži v Považskej Bystrici

     • V dňoch 30.05. – 31.5. 2019 bola SOŠ strojnícka Považská Bystrica organizátorom XIV. ročníka medzinárodnej súťaže odborných vedomostí a praktických zručnosti žiakov SOŠ.  Súťaže sa zúčastnili 8 dvojčlenných družstiev zo SR, 2 družstvá z Nemecka a 4 z ČR. V silnej konkurencii boli aj naši žiaci druhého ročníka študijného odboru mechanik nastavovač Matej Gígel a Roman Ťapaj.

      Cieľom súťaže je: Upevnit' vzt'ah k zvolenej profesii, rozvijať odborné vedomosti, zručnosti a aktivitu. Umožnit' žiakom vzájomne konfrontovat' odborné zručnosti, vedomosti a návyky z pripravy na povolanie, s dôrazom na odbornost' a tvorivost', ako i vymenu skrisenosti medzi pedagógmi.

      V súťaži družstiev sa žiaci SOŠ polytechnickej D. Kubín – Kňažia umiestnili na treťom mieste z celkového počtu 14 škôl. V súťaži jednotlivcov Matej Gígel obsadil 7 miesto a Roman Ťapaj sa umiestnil na 11 mieste z celkového počtu 26 žiakov.

      Chlapcom blahoželáme a sme na Vás hrdí.

       

     • 2. kolo prijímacích skúšok -18.6.2019, voľných 66 miest

     • Riaditeľka školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodla o konaní 2. kola prijímacích skúšok na voľné miesta pre žiakov, ktorých možno prijať do 1. ročníka po konaní  1. kola prijímacích skúšok  pre školský rok 2019/2020.

      2. kolo prijímacích skúšok sa bude konať 18.06.2019 a prihlášku na štúdium je nevyhnutné škole doručiť do 14.06.2019.

      V prípade, že má uchádzač o štúdium záujem o prijatie do duálneho systému vzdelávania, je potrebné k prihláške na štúdium priložiť aj potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania od konkrétnej firmy.

      Na základe doručenej prihlášky bude uchádzačom o štúdium zaslaná pozvánka na prijímacie skúšky.

       Počty voľných miest po 1. kole:  ( DSV= Duálny systém vzdelávania, ŠSV= Školský systém vzdelávania)

      • Mechanik nastavovač DSV  - 1
      • Mechanik nastavovač ŠSV   - 3
      • Mechanik strojov a zariadení DSV - 10
      • Programátor obr. a zváracích strojov a zariadení - DSV  - 4 
      • Programátor obr. a zváracích strojov a zariadení - ŠSV  -  4 
      • Mechanik mechatronik DSV   - 0
      • Mechanik mechatronik ŠSV   - 1 
      • Mechanik elektrotechnik       - 2
      • Nástrojár DSV     - 5
      • Nástrojár ŠSV     - 8 
      • Autoopravár – mechanik    - 0
      • Elektromechanik-silnoprúdová technika - 8
      • Hutník   - 20

      SPOLU voľných 66 miest

      Podrobnejšie údaje nájdete v prílohe

     • Jarná škola programovania

     • Žilinská univerzita už piaty rok organizuje týždennú aktivitu Jarná škola programovania. Žiaci stredných škôl si na nej získavajú zručnosti v oblasti programovania pod vedením vysokoškolských pedagógov a za pomoci tútorov z radov študentov Katerdy riadenia a informatiky. Od tretieho do siedmeho júna sú medzi nimi aj ôsmi žiaci tretieho ročníka našej školy.

     • ECDL

     • Posledný májový deň bol pre našich úspešných maturantov aj posledným dňom štúdia na strednej škole. Šiesti z nich si odniesli okrem maturitného vysvedčenia, výučného listu aj medzinárodne uznávaný certifikát počítačových zručností. Prajeme Vám veľa šťastia v ďalšom živote milí naši absolventi.

     • Jura park Krasiejow

     • Veselo i vážne, naživo aj v projecii 3D - 5D si prešli tunelom času účastníci exkurzie Jura park v poľskej obci Krasiejow v predposledný májový deň.  

     • Kurz na ochranu života a zdravia

     • Maturitný čas trávili žiaci študijných odborov tretieho ročníka aktivitami Kurzu na ochranu života a zdravia. Upevnili si informácie z oblasti turistiky, zdravotnej príptavy, topografie a civilnej obrany. 

     • Rodičovské združenie

     • Vážení rodičia ! 

      Dňa 10.6.2019 sa bude konať triedne rodičovské združenie formou osobných konzultácií v čase od 14.00 do 15.30. hod. 

      Srdečne Vás pozývame!

      Ing. Adriana Bellová, riaditeľka školy

     • Zmena cien stravného v budúcom školskom roku

     • Žiaci budú od 1.9.2019 platiť:

      Raňajky:              1,24 €    (potraviny 1,19 + 0,05 réžia)

      Obed:                   1,56 €    (potraviny 1,26 + 0,30 réžia)

      Večera:                1,20 €    (potraviny 1,15 + 0,05 réžia)

      Mesačná platba za obedy pre žiakov: 31,20 €.

      Mesačná platba za stravovanie pre žiakov ubytovaných v ŠI: 71,- €

      Mesačná platba za ubytovanie v ŠI: 20,- €

      Mesačná platba žiakov ubytovaných v ŠI spolu: 91,- €.

     • 2. svetová vojna z pohľadu vojaka

     • Spoločnosť Múzeum na kolesách z Prešova spestrila naše vyučovanie podujatím “Život vojaka cez II. svetovú vojnu“, ktoré sa uskutočnilo v piatok 17.5.2019 v školskej telocvični. Veľmi zaujímavou a humornou formou doplnenou o praktické ukážky zo života príslušníkov rôznych armád počas II. svetovej vojny priblížili jedno z najťažších období našich dejín a zaujali našich žiakov natoľko, že veľmi ochotne pózovali a spolupracovali pri názorných ukážkach rôznych typov výzbroje a výstroja.

     • Oznam pre žiakov

     • Počas ústnych maturitných skúšok:

      1. Triedy III.C , III.G a  III.H budú mať v dňoch  27.- 29.5.2019 Kurz na ochranu života a zdravia,  
      2. triedy I.A, I.H, II.A, ,  budú mať riaditeľské voľno v dňoch 27.-29.5.2019, 
      3.  trieda II.B bude mať v dňoch 28.-29.5.2019 riaditeľské voľno.
      4. Ostatné triedy majú odborný výcvik bez zmeny.

       

     • Exkurzia Banská Bystrica- Zvolen

     • 2.mája 2019 sme sa so žiakmi III. ročníkov maturitných odborov zúčastnili exkurzie do Banskej Bystrice a Zvolena. V Banskej Bystrici sme navštívili Múzeum SNP a vo Zvolene Technickú univerzitu a firmu Continental, ktorá sa na Slovensku špecializuje na vývoj a výrobu  brzdových systémov. Exkurzia vo Zvolene teda  prepojila teóriu s praxou, kým Banská Bystrica doplnila naše informácie o dejinách Slovenska počas II. svetovej vojny a predovšetkým o priebehu a význame SNP.