• Školská jedáleň

   • Platby za obedy v školskej jedálni sa platia zálohovo vždy do 20. dňa v mesiaci a mesiac vopred.

    Zálohová platba je 36,00€ (cena jedného obeda je 1,80€)


    Číslo účtu:  SK90 8180 0000 0070 0048 3999

    Variabilný symbol:   mesiac/rok  napr. 09/2022

    Poznámka:  meno a priezvisko žiaka


    Kontakty: 043/5864194, sekretariat@sospknazia.sk

    Vedúca kuchyne: +421 905 754 413, jedalen@sospknazia.sk