Navigácia

Učebné odbory

3 ročné štúdium

Stredné odborné vzdelanie končiace výučným listom s možnosťou pokračovať v nadstavbovom štúdiu a získať maturitu

 

  • STROJÁRSTVO

 2487 H 01 autoopravár mechanik

Učebný odbor je zameraný na opravárenské práce pri opravách jednotlivých časti automobilu ,diagnostiku a odstraňovanie závad pomocou výpočtovej techniky , nastavovanie motorov, geometriu náprav a podobne.

 

 

2487 H 02 autoopravár - elektrikár

Učebný odbor je určený pre chlapcov a dievčatá. Počas štúdia sa žiaci podrobne oboznamujú s diagnostikou a údržbou elektrickej inštalácie motorových vozidiel a jeho elektrických častí. Učia sa opravovať jednotlivé elektrické časti automobilu, diagnostikovať chyby v elektronických obvodoch vozidla a tieto odstraňovať

 

 

2487 H 03 autoopravár karosár

Učebný odbor je zameraný na prípravu absolventa v oblasti práce s plechom a jeho využitím pri opravách karosérií motorových vozidiel, autoklampiarske práce, rovnanie a výmeny poškodených dielcov automobilu a opravy automobilov po havárii na vyrovnávacej stolici. V treťom ročníku žiaci absolvujú základný kurzu zvárania v ochrannej atmosfére CO2.

 

 

2423 H nástrojár

Učebný odbor je zameraný na výrobu, montáž a údržbu rôznych druhov obrábacích, strižných , tvárniacich a lisovacích nástrojov. Počas štúdia sa žiaci učia základy strojového obrábania , brúsenie nástrojov, skladať a opravovať rôzne druhy prípravkov, , zápustiek a špeciálnych meradiel

 

 

2466 H 02 mechanik opravár - stroje a zariadenia

Štúdium je zamerané na získanie zručností a vedomosti pri ručnom a strojnom obrábaní materiálov, pri výrobe a montáži strojových súčiastok, diagnostike a odstraňovaní porúch na zložitých strojoch a zariadeniach. Súčasťou vyučovania je absolvovanie základného kurzu zvárania v ochrannej atmosfére CO2.

 

 

  • ELEKTROTECHNIKA

2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika

 

Štúdium je zamerané na získanie vedomostí a zručností pri opravách , údržbe a montáži elektrických strojov, automatických zariadení, elektrických rozvodov a meranie elektrických veličín. Počas štúdia sa oboznamujú  so základmi aplikovanej elektrotechniky a elektroniky, poznajú základné elektroinštalačné a montážne práce a diagnostickú techniku v rôznych procesoch opráv. Poznajú spôsoby výroby a rozvodu elektrickej energie, funkciu a stavbu elektrických strojov a prístrojov a využitie elektronických prvkov vo výkonovej elektrotechnike

 

 

UČEBNÉ ODBORY: 2 ročné štúdium

Nižšie stredné odborné vzdelanie osvedčením o ukončení štúdia. Podmienkou prijatia je úspešné absolvovanie 6. ročníka ZŠ po 9. rokoch školskej dochádzky.

 

2478 F strojárska výroba

Štúdium je určené pre chlapcov a dievčatá , ktorí ukončili ZŠ v nižšom ako 9. ročníku. Štúdium je zamerané na získanie základných vedomostí a zručností pri obrábaní kovov, jednoduchých montážnych prácach s uplatnením v strojárskej výrobe.

 

 

3178 F výroba konfekcie

Štúdium pre chlapcov a dievčatá , ktorí ukončili ZŠ v nižšom ako 9. ročníku. (úspešne ukončený 6. ročník ZŠ). Štúdium je zamerané na získanie základných vedomostí a zručností pre vykonávanie jednoduchých pracovných operácií a činností v textilnom priemysle pri šití bielizne a technickej konfekcie.

 

Denné nadstavbové štúdium

Úplné stredné odborné vzdelanie pre absolventov učebných odborov

 

  • 2414 L 01 - strojárstvo- výroba opravy a montáž prístrojov, strojov a zariadení

  • 3757 L dopravná prevádzka

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola polytechnická, Jelšavská 404, Dolný Kubín-Kňažia
    Jelšavská 404, 026 01 Dolný Kubín
  • 0435864194

Fotogaléria